รับชมการถ่ายทอดสด

กำหนดการประจำวันตลอด ๑๐๐ วัน หรือตามกำหนดไว้ทุกข์

  • เวลา ๐๖.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม
  • เวลา ๐๗.๐๐ น. พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า
  • เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม
  • เวลา ๑๑.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมฉันเพล
  • เวลา ๑๒.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม
  • เวลา ๑๕.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม
  • เวลา ๑๘.๐๐ น. ประโคมย่ำยาม
  • เวลา ๑๙.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
  • เวลา ๒๑.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ