นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

  บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการ
พัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Ch7.com และ Ch7HD (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ")
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ด้วยการรักษาข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นไป
ตามกฎหมายที่กำหนด ดังนั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผู้ใช้บริการจะได้รับ
ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดของบริษัทฯ หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับ
นโยบายฉบับนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้โดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่
หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2495 7777 ต่อ 711
  ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการได้ทำความเข้าใจและยอมรับตามนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทฯ
ฉบับนี้ก่อนเริ่มใช้บริการ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่เก็บจากสมาชิก
      บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลในสองประเภทพื้นฐานด้วยกัน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่
  ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างข้อมูล
  ประเภทที่สาม ซึ่งก็คือข้อมูลรวม
  "ข้อมูลส่วนบุคคล" ได้แก่ ข้อมูลหรือการรวมกันของข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับผู้ใช้บริการและสามารถใช้ระบุ
  ตัวตนของผู้ใช้บริการได้ โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคล อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
        • ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้แก่บริษัทฯ เมื่อมีการเปิดบัญชีหรือใช้บริการของบริษัทฯ เช่น ชื่อ
          หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
        •ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการใช้กับบริการของบริษัทฯ รวมถึง ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันที่ผู้ใช้บริการจัดส่ง
          ให้แก่บุคคลอื่น ๆ ผ่านทางบริการของบริษัทฯ และข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเก็บรักษาโดยใช้บริการของบริษัทฯ
        • ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันกับผู้อื่นที่ใช้บริการของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น ข้อมูลที่
         ระบุในกระทู้ที่มีการตั้ง และการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการและผู้อื่นที่ใช้บริการของบริษัทฯ
        • ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
          การใช้บริการ และข้อมูลสาธารณะ
        • ข้อมูลไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทฯ เก็บระหว่างการ
          สมัครสมาชิกนั้น ใช้เพื่อการยืนยันตัวตนเท่านั้น
  “ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล” ได้แก่ ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการแต่ไม่สามารถใช้ในการ
  ระบุตัวตนของผู้ใช้บริการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
 2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
      บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
        •เพื่อให้บริการของบริษัทฯ แก่ผู้ใช้บริการ
        • เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ความปลอดภัย การตรวจสอบการทุจริต
          คลังข้อมูล และการสำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ
        • เพื่อการโฆษณาแก่ผู้ใช้บริการ
        • เพื่อใช้ในการทำความเข้าใจให้ดีว่าผู้ใช้บริการเข้าถึงและใช้บริการของบริษัทฯ อย่างไร และ
          เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงบริการของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการตามความประสงค์
          และความชื่นชอบของลูกค้าอีกทั้งเพื่อการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งพื้นที่ การให้ความ
          ช่วยเหลือและการชี้แจงที่ทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล หรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
          กับการใช้บริการของผู้ใช้บริการและลูกค้ารายอื่น ๆ
        • เพื่อช่วยบริษัทฯ พัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่แล้ว
        • เพื่อทำให้การปรับปรุงโฆษณาและการทำกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมทางการส่งเสริมการ
          ขายที่มีอยู่ใน หรือเกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทฯ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
        • เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบซอฟต์แวร์หรือบริหารการปรับปรุงซอฟต์แวร์
        • เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมในการสำรวจและ
          กิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
      โปรดสังเกตว่าในกระบวนการที่บริษัทฯ จะให้บริการแก่ผู้ใช้เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่า หรือ
  เพื่อปรับปรุงบริการของบริษัทฯ ข้อมูลส่วนบุคคล (ในกรณีที่ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมไว้) ที่ได้เก็บรวบรวม
  ผ่านบริการใด ๆ ของบริษัทฯ อาจจะอยู่ภายใต้การดำเนินการควบคุมความเป็นส่วนตัวโดยผู้ใช้เอง (ในกรณีที่
  ทำได้) ซึ่งใช้กับบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ (รวมถึงการดำเนินการในลักษณะของการสรุปข้อมูลหรือทำให้ข้อมูล
  หรือการทำข้อมูลเป็นรายบุคคลด้วย)
      ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมระหว่างการใช้บริการใด ๆ ของผู้ใช้บริการอาจมีการ
  นำไปดำเนินการเพื่อคำแนะนำในเนื้อหาใด ๆ เป็นการเฉพาะเพื่อแนะนำบริการอื่น ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการหรือ
  อาจนำไปใช้เพื่อการโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้บริการในบริการอื่น ทั้งนี้ผู้ใช้บริการอาจจะร้องขอให้บริษัทฯ
  ย้ายหรือจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากบริการใดบริการหนึ่งของบริษัทฯ ไปยังบริการอื่น ๆ ของ
  บริษัทฯ ในกรณีที่มีช่องทางให้สามารถทำการย้ายข้อมูลดังกล่าวได้
 3. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
     ผู้ใช้บริการมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของบริษัทฯ ได้ และ
  ผู้ใช้บริการมีสิทธิดำเนินการ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน
  ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถทำได้จากระบบ รวมถึงผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้ทางบริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของ
  ผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา ยกเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
        • เมื่อมีการบังคับตามกฎหมาย หมายศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ
        • กระทบต่อเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และความมั่นคงของประเทศ
        • เพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูล ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิทธิหรือประโยชน์อื่นใดของ
          ผู้ใช้บริการหรือของบุคคลอื่น
        • ปกป้องความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของบริการของบริษัทฯ
     นอกจากนั้น ผู้ใช้บริการยังมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการถอดถอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
  ผู้ใช้บริการตามระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล (ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุตัวตนขึ้นอยู่กับความ
  ต้องการในการใช้และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและดำเนินการหรือปกป้องสิทธิทางกฎหมาย)
  เมื่อผู้ใช้บริการพิจารณาว่าเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเมื่อ
  ผู้ใช้บริการได้เพิกถอนความยินยอม หรือผู้ใช้บริการอาจร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการถอดถอน ทำลาย ระงับ
  การใช้ชั่วคราว หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อได้
 4. “คุกกี้ (Cookie)” คืออะไร และการใช้ “คุกกี้ Cookie”
      การที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปเป็นการบ่งชี้ว่า ผู้ใช้บริการยอมรับให้บริษัทฯ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยี
  ที่คล้ายคลึงกันตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไป
  เก็บไว้ในโปรแกรมเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ เพื่อทำการเก็บข้อมูลในขณะที่ผู้ใช้บริการ ใช้บริการและ
  หรือมาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ Ch7.com (อ่านรายละเอียดนโยบายคุกกี้ Cookie เพิ่มเติมได้ที่
  https://www.bugaboo.tv/cookie-policy)
 5. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการร่วมกับผู้อื่น
      นอกจากที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมไว้ในนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือตามที่ผู้ใช้บริการ
  ได้ให้ความยินยอมไว้ในกรณีอื่น ๆ บริษัทฯ จะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอก
  ไม่ว่าเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ อาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปแบ่งปันกับบริษัทอื่น ๆ ภายใน
  กลุ่ม รวมถึงพันธมิตรผู้ร่วมทุนและผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับเหมา และตัวแทน (เช่น ผู้ให้บริการด้านการ
  สื่อสารข้อมูลซึ่งจะจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือการแจ้งข้อมูลในนามของบริษัทฯ รวมไปถึงผู้
  ให้บริการในการแปลงข้อมูลซึ่งให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ และผู้ให้บริการในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งให้ความ
  ช่วยเหลือในด้านธุรกิจและการโฆษณาเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ) นอกจากนี้บริษัทฯ อาจอนุญาตให้บุคคล
  อื่นเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการใช้บริการของบริษัทฯ โดยในแต่ละกรณี บริษัทฯ จะ
  อนุญาตให้มีการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ และ/หรือเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
        • ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
        • ช่วยเหลือบริษัทฯ เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การใช้ข้อมูล
          ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ” ข้างต้น
        • ดำเนินการตามข้อผูกพันและการบังคับใช้สิทธิของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการ
          หรือนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือ
        • ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการนำข้อมูลไปใช้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถทำความเข้าใจและ
          ปรับปรุงการบริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
          ผู้ใช้บริการรวมถึงนำไปใช้และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวนอกเหนือจากที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความ
          ยินยอมไว้ตามที่ได้กล่าวมา
      ในกรณีที่บริษัทฯ อนุญาตให้บุคคลอื่นเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามเงื่อนไข
  ที่ระบุไว้ในวรรคก่อน บริษัทฯ จะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลอื่นเหล่านั้นจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  ของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องดังต่อไปนี้เท่านั้น
        • เป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และ
        • อยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดและแจ้งให้แก่บุคคลข้างต้นได้รับทราบ
          รวมถึงนำมาตรการที่เหมาะสมที่บริษัทฯ ใช้ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของ
          ข้อมูลไปปฏิบัติด้วย
      ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมแก่บุคคลอื่นตามที่ระบุไว้เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการรวมถึงการ
  นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปแบ่งปันหรือโอนให้กับผู้อื่น (รวมทั้งกรณีที่อยู่ในและอยู่นอกเขตอำนาจ
  ศาลที่ใช้บังคับกับผู้ใช้บริการ)
      ผู้ใช้บริการตกลงว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือของบริษัทฯ อาจจำเป็นที่จะต้องคงไว้ เก็บรักษาหรือ
  เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
        • เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        • เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล หมายศาลหรือกระบวนการในทางกฎหมายอื่น ๆ
        • เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย
          หรือหน่วยงานอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับกับ
          ผู้ใช้บริการหรือที่อื่นก็ตาม) หรือ
        • ในกรณีที่บริษัทฯ เชื่อว่ามีความจำเป็นอันสมควรที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมาย
          ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ใช้บริการตกลงว่า บริษัทฯ อาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
          ของผู้ใช้บริการเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการหรือนโยบายสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้
        • เพื่อความมุ่งหมายในการปกป้องสิทธิของบริษัทฯ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยหรือสิทธิ
          ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของบริษัทในเครือของบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการของบริษัทฯ
          รายอื่น ๆ
 6. ข้อมูลที่จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะชน
      เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Ch7.com และ Ch7HD จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ ยกเว้นอาจ
  เปิดเผยข้อมูลในกรณีพิเศษ เมื่อพิจารณาเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีผลในการจำแนกการติดต่อการ
  ดำเนินการด้านกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้บริการ หรือเป็นเหตุที่ทำให้มีผู้ได้รับความ
  กระทบกระเทือนหรือเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการ จากการแทรกแซง หรือละเมิดสิทธิ์และทรัพย์สิน
  ใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับทางราชการ หรือปฏิบัติตามกฎหมายที่
  เกี่ยวข้อง หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Ch7.com และ Ch7HD เห็นว่ามีความ
  จำเป็นและสมควร
 7. การถอดถอนสมาชิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล
      สมาชิกสามารถแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองทุกเมื่อ ไม่ว่าเมื่อใดที่
  ผู้ใช้บริการต้องการ ซึ่งการเข้าไปแก้ไขข้อมูลเหล่านี้จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้บริการและ
  รหัสผ่าน (Password) แต่หากผู้ใช้บริการต้องการถอดถอนการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ หรือในกรณีที่
  ผู้ใช้บริการประสบปัญหาใด ๆ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทฯ
  ได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): data-privacy@ch7.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2495 7777 ต่อ 711
 8. บริการของบุคคลอื่นที่รวมอยู่ในบริการของบริษัทฯ
      บริการของบริษัทฯ อาจมีข้อมูลหรือการเชื่อมต่อผู้ใช้บริการไปยังข้อมูลเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียหรือ
  บริการอื่น ๆ (รวมถึงเว็บไซต์) ของผู้อื่นได้ ตัวอย่างเช่น
        •ในบางกรณีผู้ใช้บริการสามารถที่จะแบ่งปันเนื้อหาของผู้ใช้บริการในบริการของบริษัทฯ ผ่าน
         ทางบริการของบุคคลอื่น ซึ่งบุคคลอื่นที่จัดให้มีบริการดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของ
         ผู้ใช้บริการและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ) และ
         อาจจัดส่งคุกกี้มาในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อให้บริการของบุคคลภายนอกสามารถ
         ทำงานได้อย่างเหมาะสม
        •บริษัทฯ อาจจะจัดส่งลิงก์ให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการหรือ
          เว็บไซต์ของบุคคลอื่นนั้นได้
      บริการโซเชียลมีเดียหรือบริการอื่น ๆ ของผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้อาจเป็นการให้บริการโดย
  บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือโดยบริษัทฯ ก็ได้ การใช้บริการภายนอกข้างต้น (ไม่ว่าจะเป็นบริการโซเชียล
  มีเดียหรือบริการอื่นใดก็ตาม) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการมีการส่งให้กับบุคคลภายนอกดังกล่าวจะอยู่
  ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายสิทธิส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกนั้น ๆ และ
  ข้อกำหนดการใช้บริการ ของบริษัทฯ หรือนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่นำไปใช้บังคับ ดังนั้นกรุณา
  พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวอย่างรอบคอบ
      นโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะใช้บังคับกับข้อมูลที่บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมเท่านั้นและจะไม่
  นำไปใช้บังคับกับบริการของผู้ให้บริการภายนอกหรือวิธีดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ให้บริการภายนอก
  ดังกล่าวและบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดในการที่ผู้ให้บริการภายนอกนำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปใช้แต่อย่างใด
 9. ข้อจำกัดของผู้เยาว์
      ข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงในเว็บไซต์นี้ มีเจตนารมณ์เพื่อผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เนื่องจากบริการของ
  บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม จึงมุ่งเน้นให้บริการแก่บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วตาม
  กฎหมาย
 10. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
      บริษัทฯ มีการวางโครงสร้างทั้งทางกายภาพ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการบริหารจัดการที่
  ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และเพื่อใช้
  ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บมาได้อย่างถูกต้อง การรักษาความปลอดภัยเหล่านี้มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความสำคัญ
  ของข้อมูลที่บริษัทฯ ได้มาหรือจัดเก็บไว้
      ในบางกรณี บริษัทฯ อาจใช้เทคโนโลยีในการเข้ารหัสเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่มีความสำคัญบางอย่างซึ่ง
  ผู้ใช้บริการจัดส่งให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้บริการโปรดรับทราบด้วยว่าไม่ว่าบริษัทฯ จะใช้ความพยายามใน
  การดำเนินการเพียงใด แต่ยังไม่มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใดที่สามารถรับประกันความ
  ปลอดภัยได้ 100% ตลอดเวลา โดยที่ระบบและเครือข่ายในการสื่อสารของบริษัทฯ ซึ่งเชื่อมต่อผู้ใช้บริการใน
  การเข้าถึงบริการของบริษัทฯ อาจเกิดกรณีที่มีการละเมิดมาตรการในด้านการรักษาความปลอดภัยและมีความ
  ผิดพลาดซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัทฯ
      ความปลอดภัย ความสมบูรณ์ และการรักษาความลับของข้อมูลของผู้ใช้บริการจะเป็นเรื่องที่สำคัญ
  อย่างยิ่งยวดสำหรับบริษัทฯ บริษัทฯ ได้บังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค ทางด้านการบริหาร
  จัดการ และทางกายภาพที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึง การเปิดเผย การใช้ และการ
  แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ จะตรวจสอบระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ เป็นประจำเพื่อ
  พิจารณาเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ ๆ ที่เหมาะสม โปรดทราบว่าถึงแม้บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด
  แต่ก็ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์แบบหรือป้องกันอันตรายได้อย่างแน่นอน บริษัทฯ จะเก็บ
  รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตลอดอายุการใช้งาน เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายสิทธิ
  ส่วนบุคคลนี้
 11. กฎด้านความปลอดภัย
      แม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะมอบโอกาสที่ยอดเยี่ยมในด้านความบันเทิง การศึกษา การเชื่อมต่อ และอื่น ๆ
  อีกมากมาย แต่ใครก็ตามที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตควรมีความเข้าใจในความปลอดภัยออนไลน์ขั้นพื้นฐาน การสอน
  พื้นฐานเหล่านี้ให้กับบุตรของผู้ใช้บริการถือเป็นเรื่องที่สำคัญ
        •ไม่บอก ID บัญชีและรหัสผ่านเมื่อเพื่อนหรือคนแปลกหน้าถาม ไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์
        •ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น วันเกิด งานอดิเรก บ้านเกิด หรือโรงเรียนในชื่อผู้ใช้ของตน
        •ไม่บอกข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเองหรือผู้อื่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น การส่ง
         ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือการแชท
        •ไม่แชร์ภาพถ่ายของตนเอง ครอบครัว หรือบ้านกับผู้คนที่พบในโลกออนไลน์
        •ไม่เปิดและลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ส่งมาจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
        •ไม่ตอบกลับหากได้รับข้อความออนไลน์ที่หยาบคายหรือเป็นการข่มขู่ ล็อกออฟและรายงาน
         กิจกรรมให้ผู้ปกครองทราบ
        •ไม่มีสิ่งใดที่เขียนลงในเว็บไซต์แล้วจะเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง ให้ใช้ความระมัดระวังกับสิ่งที่
         เขียนและบุคคลที่เขียนถึง
        •อย่านัดพบกับ “เพื่อน” ออนไลน์ในความเป็นจริง
        •เมื่อไม่แน่ใจ: ขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองเสมอ หากไม่แน่ใจ ให้ล็อกออฟ
 12. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการควรทราบ และข้อยกเว้นความรับผิด
      กรุณาพิจารณาและระมัดระวังถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในขณะที่ผู้ใช้บริการ Online อยู่ เช่น ใน
  กรณีของ Message Boards, การ Chat, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) , หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลที่อยู่อาศัย
  เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้อาจจะถูกเก็บและถูกใช้โดยผู้อื่นได้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูก
  จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม หรือสูญหาย เสียหาย อันเนื่องมาจาก
  เหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
  หากกรณีที่มีผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงและไม่สมบูรณ์ หรือมีเหตุผลที่ทำให้
  บริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นเท็จ บริษัทฯ มีสิทธิ์จะระงับหรือยกเลิกสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการ
  และปฏิเสธจะให้บริการใด ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคตได้ การใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ
  ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการอย่าง
  ต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศ แก้ไข เพิ่มเติมใด ๆ ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วย
 13. การวัดเรตติงทีวีของนีลเส็น
      เว็บไซต์ ch7.com อาจประกอบด้วยซอฟต์แวร์ในการวัดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนีลเส็น ซึ่งทำให้
  ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยการตลาด เช่น การวัดเรตติงทีวีของนีลเส็น เพื่อเรียนรู้
  เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ซอฟต์แวร์ของนีลเส็นอาจบันทึกไว้ และเพื่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องนี้
      โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของการวัดดิจิทัลของนีลเส็นที่
  http://priv-policy.imrworldwide .com/priv/browser/th/en/optout.html
      บริษัทฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศ
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การใช้บริการบนเว็บไซต์
  และ/หรือแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
  และการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
  ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน
 14. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
      นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจถูกปรับปรุงแก้ไขได้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการเก็บ
  ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงของ
  นโยบายความเป็นส่วนตัวผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่นกระทำการแจ้งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่
  ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หรือหากเข้ามาใช้บริการ
  จะมีข้อความแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้บริการรับทราบ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว
 15. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และเก็บนานเท่าไหร่
      ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การ
  แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการร่วมกับผู้อื่น” ข้างต้น) บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
  ผู้ใช้บริการตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “บริษัทฯ ใช้ข้อมูลของ
  ผู้ใช้บริการอย่างไร” ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น
      บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นไปตามระยะเวลาการเก็บรักษาและความจำเป็นในการใช้
  ข้อมูลของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลสำหรับคำนวณเวลา
  การเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่าง
      บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด มีฝ่ายที่ดูแลและจัดเก็บข้อมูลที่ทำงานร่วมกับฝ่ายดูแลข้อมูล
  ส่วนบุคคลเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงนโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ มีข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลเป็นไปตามแต่ละแผนธุรกิจ ประกอบไปด้วย รูปแบบของธุรกิจ
  รูปแบบการบันทึก และรูปแบบการจัดเก็บ
      บริษัทฯ คำนวณระยะเวลาการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้
        •ระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ
        •เมื่อผู้ใช้บริการ (หรือบุคคลอื่นที่ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ) หยุดการใช้บริการ
          ของบริษัทฯ
        •ระยะเวลาตามสมควรในการจัดเก็บที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ทำตามหน้าที่และ
          ข้อตกลงต่าง ๆ
        •ภายในระยะเวลาที่จำกัดที่อาจมีข้อเรียกร้องเกิดขึ้น
        •ภายในระยะเวลาการเก็บรักษาที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือได้รับการแนะนำจากผู้ควบคุม
          ผู้ออกกฎเกณฑ์ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือองค์กรรัฐ
        •หรือความจำเป็นที่ต้องมีอยู่เพื่อการให้บริการใด ๆ แก่ผู้ใช้บริการ
จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
โดย บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900