นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่เก็บจากสมาชิก

เมื่อท่านลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก บริษัทฯ และเว็บไซต์ ch7.com จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล วันเดือน ปี เกิด เพศ อาชีพ ประเภทธุรกิจ และความสนใจส่วนตัว การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สามารถทราบความต้องการของท่านและเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของท่าน รวมถึงข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่เว็บไซต์ ch7.com จะมอบให้กับสมาชิก บริษัทฯ อาจสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมจากท่าน เช่น เมื่อท่านเข้าไปแข่งขันชิงรางวัล หรือเล่นเกมต่างๆ ที่เว็บไซต์ ch7.com จัดให้มีขึ้น ซึ่งการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมจะทำให้สมาชิกสามารถเลือกรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือใช้บริการได้ตรงความต้องการยิ่งขึ้น

“Cookie” คืออะไร และการใช้ “Cookie”

Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในโปรแกรมบราวเซอร์ของท่าน เพื่อทำการเก็บข้อมูลในขณะที่ท่านใช้บริการและ/หรือมาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ ch7.com ซึ่ง Cookie มีประโยชน์ให้บริษัทฯ สามารถประเมินจำนวนผู้เข้าชมและจำแนกการใช้งานของผู้เข้าชมที่มีจุดประสงค์แตกต่างกันไป ทำให้บริษัทฯ เข้าใจถึงลักษณะนิสัย ความสนใจพิเศษ สิ่งที่ไม่อยู่ในความสนใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ch7.com ช่วยให้เกิดผลดีต่อการปรับปรุงการให้บริการเนื้อหาในเว็บไซต์ฯ การโฆษณา และโปรโมชันต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและสมาชิก

การรักษาความปลอดภัยของรหัสผู้ใช้บริการ (User ID) และรหัสลับ (Password)

บริษัทฯ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยระบบดังกล่าวนี้ได้มาตรฐานสากล และออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ อนึ่ง เป็นที่เข้าใจกันว่าการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและสื่ออื่นๆ นั้นไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ เว็บไซต์ ch7.com จึงไม่สามารถให้การรับรองถึงความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูลใดๆ ทางอินเทอร์เน็ตและสื่ออื่นๆ ได้ แต่บริษัทฯ จะพยายามจะรักษาความปลอดภัยในระบบของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

จุดประสงค์เบื้องต้นในการจัดเก็บข้อมูลของสมาชิก คือ การนำเสนอการให้บริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดแก่สมาชิก เว็บไซต์ ch7.com มีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำเสนอโฆษณาสู่สมาชิก โดยที่ผู้โฆษณาจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ เว็บไซต์ ch7.com จะเป็นผู้พิจารณาการนำเสนอโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ผู้โฆษณาต้องการ โดยที่ผู้โฆษณาจะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในการเข้าถึงข้อมูลของท่านสมาชิก การนำส่งข้อมูลโฆษณาในรูปแบบภาพนิ่ง ภาพพร้อมเสียง และ E-mail ถึงท่านจะมีการนำส่งก็ต่อเมื่อท่านสนใจและระบุความจำนงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการนั้นๆ หากท่านไม่มีความจำนงในการรับข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาต่างๆ ท่านสามารถเลือกจัดการทำการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ กรณีที่ท่านมีการเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ของผู้โฆษณา และ/หรือเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงอื่นๆ บนเว็บไซต์ ch7.com เว็บไซต์นั้นๆ อาจสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ กรณีนี้ ข้อมูลเหล่านั้นมิได้รวมอยู่ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ch7.com ใน (กรณีที่ เว็บไซต์ ch7.com ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทพันธมิตรต่างๆ หรือร่วมกันสนับสนุน เพื่อทำการส่งเสริมการตลาดใดๆ บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเก็บรวบรวมขณะที่มีการส่งเสริมการตลาดๆ ไปยังบริษัทพันธมิตรโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า)

การเก็บข้อมูลของสมาชิก

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกนั้น บริษัทฯ และเว็บไซต์ ch7.com จะเป็นผู้รับทราบและจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้อย่างดีที่สุด และจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกไปใช้ในทางที่เสียหาย

ข้อมูลที่จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะชน

เว็บไซต์ ch7.com อาจเปิดเผยข้อมูลในกรณีพิเศษ เมื่อเว็บไซต์ ch7.com พิจารณาเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีผลในการจำแนกการติดต่อการดำเนินการด้านกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ ch7.com หรือเป็นเหตุที่ทำให้มีผู้ได้รับความกระทบกระเทือนหรือเกิดความเสียหายใดๆ ต่อผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ ch7.com จากการแทรกแซง หรือละเมิดสิทธิ์และทรัพย์สินใดๆ ของเว็บไซต์ ch7.com ไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับทางราชการ หรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เว็บไซต์ ch7.com เห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร

ทางเลือกในการใช้ประโยชน์ และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เว็บไซต์ ch7.com จะแจ้งข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ ไปยังท่าน โดยการ E-mail หรือทางจดหมายเป็นบางครั้งเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คิดว่าท่านสนใจ ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการรับทราบข่าวสารใดๆ จากเรา ท่านสามารถระบุความจำนงได้ว่าคุณไม่ต้องการ หรือทำการยกเลิกได้โดยการแก้ไขใน ทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ ท่านสมาชิกยังมีสิทธิ์ที่จะทำการใดๆ กับ Cookies ได้ด้วยตัวของท่านเอง โดยการเปลี่ยนแปลงที่บราวเซอร์ในหัวข้อการกำหนดความชอบส่วนตัว (Browser Preferences) ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกรับ Cookies ทั้งหมด หรือไม่รับเลยก็ได้ หากท่านปฏิเสธไม่รับ Cookies ทั้งหมด ท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างได้

การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล

สมาชิกสามารถแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเองทุกเมื่อไม่ว่าเมื่อใดที่ท่านต้องการ ซึ่งการเข้าไปแก้ไขข้อมูลเหล่านี้จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลประจำตัวของท่านและรหัสผ่าน (Password) ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาใดๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ E-mail : HYPERLINK "mailto:webmaster@ch7.com" webmaster@ch7.com

ข้อมูลด้านการเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลของสมาชิกอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของสมาชิก บริษัทฯ จะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่เท่าที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ดังนั้น ข้อมูลสถิติของสมาชิกที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือบริษัทพันธมิตร เกี่ยวกับการเงินหรือการใช้บริการของลูกค้าของบริษัทฯ จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงตัวสมาชิกแต่ละรายได้

การใช้บริการชำระเงินออนไลน์

เมื่อท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าและบริการ และทำธุรกรรมชำระเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ch7.com ระบบสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจะเชื่อมโยงกับธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยหน้าจอของธนาคารจะเชื่อมโยงกับระบบของบริษัทฯ โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านใส่ข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลรหัสผ่านของท่าน ข้อมูลการทำธุรกรรมต่างๆ จะทำการบนหน้าจอของธนาคารซึ่งเป็นผู้อนุมัติการชำระเงินของท่าน โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยในรูปแบบการเข้ารหัส (Encryption) ที่ได้มาตรฐานสากล และออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะจากระบบรักษาความปลอดภัยดังกล่าวมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ท่านต้องระมัดระวังและรับผิดชอบด้วยตนเองในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่าน เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรหัสผู้ใช้บริการ (Login Name) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ และท่านควร Log Out จากอินเทอร์เน็ตหรือการใช้คอมพิวเตอร์บราวเซอร์ของท่านทุกครั้งเมื่อท่านไม่ต้องการใช้บริการของเว็บไซต์ ch7.com แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของท่าน

เรื่องอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการควรทราบ และข้อยกเว้นความรับผิด

กรุณาพิจารณาและระมัดระวังถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในขณะที่ท่าน Online อยู่ เช่น ในกรณีของ Message Boards, การ Chat, E-mail, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลที่อยู่อาศัย เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้อาจจะถูกเก็บและถูกใช้โดยผู้อื่นได้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือโดยวิธีการใดๆ ก็ตาม หรือสูญหาย เสียหาย อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด หากกรณีที่มีผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงและไม่สมบูรณ์ หรือมีเหตุผลที่ทำให้บริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นเท็จ บริษัทฯ มีสิทธิ์จะระงับหรือยกเลิกสมาชิกภาพของท่านผู้ใช้บริการและปฏิเสธจะให้บริการใดๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคตได้ การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศ แก้ไข เพิ่มเติมใดๆ ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วย

การวัดเรตติงทีวีของนีลเส็น

เว็บไซต์ ch7.com อาจประกอบด้วยซอฟต์แวร์ในการวัดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนีลเส็น ซึ่งทำให้คุณมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยการตลาด เช่น การวัดเรตติงทีวีของนีลเส็น เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ซอฟต์แวร์ของนีลเส็นอาจบันทึกไว้ และเพื่อการตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของการวัดดิจิทัลของนีลเส็นที่  http://www.nielsen.com/digitalprivacy