เงื่อนไขและข้อตกลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่แสดงไว้ในเอกสารฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไข")
ระบุถึงข้อกำหนดระหว่าง บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท")
และผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้") สำหรับบริการดูทีวีออนไลน์ ละครย้อนหลัง ข่าว รายการหรือเกี่ยวกับบริการอื่น ๆ
ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Ch7HD (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ") ซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้บริการ
 1. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1.1. ผู้ใช้ทุกรายจะต้องใช้บริการ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข ผู้ใช้จะไม่สามารถ
     ใช้บริการได้ ยกเว้นผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผล
     สมบูรณ์และเพิกถอนมิได้
  1.2. ผู้เยาว์สามารถใช้บริการ ได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น
     นอกจากนี้หากผู้ใช้ใช้บริการ แทน หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจใด ๆ จะถือว่า
     องค์กรธุรกิจดังกล่าวได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วยแล้ว การตกลงยอมรับดังกล่าวมี
     ผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้
  1.3. ผู้ใช้รับทราบว่า การใช้บริการของผู้ใช้ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน
      ถือว่าผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัททุกประการ
  1.4. หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบริการ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
     เพิ่มเติมนั้นด้วยเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
  1.5. ผู้ใช้จะสามารถใช้บริการได้ภายในราชอาณาจักรเท่านั้น
  1.6. ผู้ใช้รับทราบว่าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทนี้ เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการแก่ผู้ใช้เท่านั้น
  1.7. ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่า จะใช้บริการนี้เพื่อเป็นประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนด
     และเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้เท่านั้น และจะไม่ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในทาง
     การค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีต่อสังคม
  1.8. ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
      ก) ผู้ใช้จะต้องไม่ดัดแปลงและไม่ใช้เนื้อหา เกินจากขอบเขตของการใช้งานตามวัตถุประสงค์
      ของเนื้อหา ในบริการ (ยกตัวอย่างเช่น การทำสำเนา การส่ง การทำซ้ำ และการแก้ไข)
      ข) อัปโหลด หรือส่งข้อความ เนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า
      หรือสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งของเว็บไซต์ ก่อนได้รับอนุญาต
      ค) อัปโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือ
      แทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ
      ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลายจำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์
      ในการสื่อสารของสมาชิกของบริษัทหรือ
      ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบุคคลภายนอก
      ง) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของบริษัท
      เป็นแหล่งกระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือแทรกแซงการทำงานโดยใช้ Spyware และ Trojan horse
      หรือเป็นแหล่งที่ใช้ในการเจาะหรือโจมตีระบบอื่น ๆ
  1.9 ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับหรือระงับบริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
     ทั้งหมดในเวลาใดก็ตาม ตามดุลยพินิจของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบก่อน
 2. ทรัพย์สินทางปัญญา
  ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมว่าบริษัท เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เครื่องหมายการค้าสิ่ง
  บันทึกเสียง ข้อมูลธุรกิจ และ/หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ สิทธิในการกระทำอันเกี่ยวกับเว็บไชต์และ
  แอปพลิเคชันนี้ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน หรืองานอื่นใดที่เข้าข่ายที่จะได้รับความคุ้มครอง
  ตามกฎหมาย ตลอดจนลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
  บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม ให้เช่า จัดทำเป็นสินค้า นำออกจำหน่าย
  โฆษณาประชาสัมพันธ์ แพร่เสียงแพร่ภาพและเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่า ในรูปแบบ หรือระบบ
  หรือทางสื่ออื่นใดในทุกช่องทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 3. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียน
  ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้งาน ได้รับความคุ้มครอง
  ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
  Privacy Policy
 4. บัญชีผู้ใช้งาน
  4.1. ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่บริษัท และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
  4.2. บริษัทอาจระงับหรือลบบัญชีของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากบริษัทเห็นว่าผู้ใช้กำลังละเมิดหรือได้
      ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข
  4.3. ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนใช้บริการ สามารถขอยกเลิกใช้บริการได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก็ตาม
      ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข
  4.4. สิทธิที่จะใช้บริการของผู้ใช้จะสิ้นสุดลง เมื่อทางบริษัทได้รับร้องขอให้มีการลบบัญชีของผู้ใช้ไม่ว่าด้วย
      เหตุผลใด ๆ ก็ตาม บัญชีที่ถูกลบจะไม่สามารถกู้คืนมาได้
  4.5. บัญชีผู้ใช้งานสามารถเป็นเจ้าของได้เพียงผู้เดียวเท่านั้น ไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีผู้ใช้งานของตนแก่
      บุคคลอื่น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 5. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ข้อ
  พิพาทอันเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไทย
 6. การแก้ไขเพิ่มเติม
  บริษัทขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุ
  ไว้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 7. ข้อจํากัดความรับผิดของบริษัทและบริษัทในเครือ
  ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่า เว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ เป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการ
  เข้าถึงทุกบริการของบริษัท ซึ่งจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้ในความสูญหายหรือเสียหายในทางภาพพจน์ ชื่อเสียง
  ทรัพย์สิน หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือของบุคคลใด ๆ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือ
  การควบคุมของบริษัท
 8. ข้อมูลติดต่อบริษัท
  หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ โปรดติดต่อ
  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2495 7777 ต่อ 711 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ Feedback@ch7.com
จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
โดย บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900