ม.รามคำแหง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล “กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

View icon 164
วันที่ 2 เม.ย. 2567
แชร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภายในงานมีพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร และการวาดภาพประกอบการบรรเลงดนตรีไทย บทเพลง “ไทยดำเนินดอย” บทเพลงพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขับร้องโดย อาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ วาดภาพโดยอาจารย์ตันติกร โนนกอง อาจารย์สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ แผนการเรียนศิลปกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) และบรรเลงดนตรีไทย โดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ และสถาบันภาษา


660bbaff467138.70834329.jpg

660bbafd625393.00087324.jpg

660bbb293d7ac1.00414298.jpg

660bbafb38e699.99064991.jpg

660bbaf9044c16.49818916.jpg