นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ใช้บริการออนไลน์


   บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (“บริษัท”) ผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับติดตามข่าวสาร กิจกรรมและรับชมรายการของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ผ่านช่องทาง CH7.COM, BUGABOO.TV, BUGABOO INTER และบริการอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน
   เมื่อท่านสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเชื่อมโยงถึงกันให้ท่านสามารถใช้บริการต่างๆ ของบริษัทได้อย่างครอบคลุม โดยบริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการ โดยยึดมั่นในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ด้วยการรักษาข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นไปตามกฎหมาย
   ทั้งนี้ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอาจส่งผลต่อนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่บริษัทจัดเก็บ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการเป็นไปตามนโยบายนี้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บได้แก่
 • 1.1 ข้อมูลเพื่อการระบุตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อผู้ใช้หรือชื่อแทนตน (Username) รหัสผ่าน (Password) รูปภาพโปรไฟล์ (Profile picture) วัน-เดือน-ปีเกิด เพศ สถานภาพสมรส เป็นต้น
 • 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น
 • 1.3 ข้อมูลอื่นของผู้ใช้ซึ่งได้ให้ไว้กับบริษัท เช่น รายได้ ความสนใจ อาชีพ การศึกษา เป็นต้น
 • 1.4 ข้อมูลทางด้านการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต เป็นต้น
 • 1.5 ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลข IP Address ข้อมูล Cookie ข้อมูลสถิติ กิจกรรมที่ใช้บริการ รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้งาน ข้อมูลระบุตำแหน่ง GPS (IP Geo Location) เป็นต้น
 • ทั้งนี้ หากท่านเป็นผู้เยาว์ (บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) และเป็นกรณีที่ต้องขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน บริษัทจะจัดให้มีการดำเนินการขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนดก่อนดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

ข้อ 2. ฐานตามกฎหมายที่บริษัทใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัท สำหรับข้อมูลที่ต้องขอความยินยอมก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานอื่นตามกฎหมาย นอกเหนือจากความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ ดังกรณีต่อไปนี้
 • 2.1 เป็นการใช้ข้อมูลเพื่อกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม วรรณกรรม ซึ่งเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
 • 2.2 เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาคดีของศาล
 • 2.3 เพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญาหรือใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลก่อนเข้าทำสัญญา
 • 2.4 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
 • 2.5 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น
 • 2.6 เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของบุคคล
 • 2.7 เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐได้มอบหมายหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
 • 2.8 เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษาวิจัยเก็บสถิติ โดยมีมาตรฐานการป้องกันข้อมูลตามกฎหมาย
 • 2.9 เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลตามเหตุอื่นใดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจบริษัทสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมก่อน

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • 3.1 เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท่าน
 • 3.2 ศึกษาข้อมูลสถิติการใช้งานของท่าน วิเคราะห์ ประมวลผล วิจัย เพื่อให้บริษัททราบพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในการพัฒนารูปแบบการให้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
 • 3.3 ใช้ข้อมูลสถิติ พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน มาวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อคัดสรรและนำเสนอโฆษณาและสินค้าที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของท่าน
 • 3.4 เพื่อปรับเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการเสนอโฆษณาที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ
 • 3.5 เพื่อการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานของท่านที่ลงทะเบียนในระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • 3.6 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ตลอดจนตามข้อกำหนดแนวทางของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
 • 3.7 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้แจ้งไว้ในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูล

ข้อ 4. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล

 • บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของท่าน และจะทำลายข้อมูลของท่านทันทีที่บริษัทสิ้นสุดความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้าของบริษัทหรือท่านได้เพิกถอน ความยินยอมสำหรับข้อมูลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ หรือบริษัทอาจเก็บข้อมูลไว้นานกว่ากำหนด ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการตามกฎหมาย หรือดำเนินการตามข้อเรียกร้องของบุคคลภายนอกซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือมีกฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาไว้

ข้อ 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยร้องขอให้บริษัทดำเนินการตามสิทธิของท่านดังต่อไปนี้
 • 5.1 ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บไว้ และขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือขอให้บริษัทเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษัทจะดำเนินการภายใน 30 วันนับแต่ได้รับคำขอจากท่านตามระเบียบของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล
 • 5.2 ท่านมีสิทธิขอรับหรือให้ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 • 5.3 ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม เว้นแต่บริษัทสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบธรรมตามกฎหมาย
 • 5.4 ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ทำลายหรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรักษาไว้ หรือให้บริษัทดำเนินการทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือบริษัทมีสิทธิในการเก็บรักษาตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้
 • 5.5 ท่านสามารถปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในบัญชีผู้ใช้ได้ทุกเมื่อด้วยตนเอง และสำหรับข้อมูลส่วนอื่นๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านให้เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
 • 5.6 ท่านมีสิทธิถอนความยินยอม ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำหรับข้อมูลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ แต่การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้
 • 5.7 ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • บริษัทจะดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้มีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย (“ผู้ร้องขอ”) บริษัทจะพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดตามกระบวนการรับเรื่องของบริษัท ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่าย บริษัทจะแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบก่อนดำเนินการ
 • ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามที่ผู้ร้องขอได้ร้องขอไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งเหตุผลให้กับผู้ร้องขอได้รับทราบ โดยผู้ร้องขอสามารถคัดค้านหรือโต้แย้งได้โดยบริษัทจะบันทึกคำโต้แย้งหรือคัดค้านไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 6. บุคคลหรือหน่วยงานที่ข้อมูลอาจถูกส่งไปจัดเก็บหรือเปิดเผย

 • บริษัทอาจมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเก็บรักษาหรือเปิดเผยให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้
 • 6.1 บริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำข้อมูลไปประมวลผล
 • 6.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานด้านภาษี หรือหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน ในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
 • 6.3 ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านทนายความ ผู้สอบบัญชี นักบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและผู้รับประกันภัย ที่ให้บริการแก่บริษัท
 • 6.4 นิติบุคคลซึ่งเป็นสถาบันทางการเงินหรือบริษัทที่ให้บริการการชำระเงินแบบออนไลน์ผ่าน แอปพลิเคชัน เว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆ ซึ่งบริษัทเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
 • 6.5 ตัวแทนจำหน่ายโฆษณา (Third Party Advertising Agency) ซึ่งทำการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ ผ่านระบบการโฆษณาอัตโนมัติ (Programmatic Advertising)

ข้อ 7. การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

 • บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ได้แก่
 • 7.1 การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรักษาบนฐานข้อมูลกลุ่มเมฆ (Cloud) ที่ให้บริการโดยบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ Amazon ซึ่งมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากล โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ในช่องทาง https://aws.amazon.com/th/privacy/
 • 7.2 การส่งข้อมูลไปยังนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการรับชมการถ่ายทอดโทรทัศน์ Online เพื่อการวิจัยการตลาด อาทิ Nielsen โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ในช่องทาง http://www.nielsen.com/digitalprivacy
 • 7.3 การส่งข้อมูลไปยังตัวแทนจำหน่ายโฆษณาที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในต่างประเทศ (Third Party Advertising Agency) ซึ่งทำการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ ผ่านระบบการโฆษณาอัตโนมัติ (Programmatic Advertising) ซึ่งบริษัทจะตรวจสอบและคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ข้อ 8. มาตรฐานการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย

 • บริษัทมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเข้ารหัสความปลอดภัยแบบ Advanced Encryption Standard หรือ AES-256 เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวมและรักษาไว้ โดยการเข้าถึง การใช้ และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้โดยพนักงานที่บริษัทมอบหมายหน้าที่ไว้เท่านั้น และบริษัทจะมีมาตรการตรวจสอบการทำงานและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะมีการปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหาย และการนำไปใช้งานในทางที่ผิด

ข้อ 9. การใช้งานคุกกี้ (Cookie) บนเว็บไซต์

 • เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมีการเก็บข้อมูลผ่านคุกกี้ (Cookie) ซึ่งหมายถึงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ติดตั้งไว้บนอุปกรณ์ของท่าน เพื่อช่วยในการใช้งาน คุณสมบัติ และฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เข้าใจถึงลักษณะนิสัย ความสนใจพิเศษ และพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ช่วยจัดการเนื้อหาและโปรโมชั่นต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน โดยท่านมีสิทธิ์จะเลือกรับหรือปฏิเสธ Cookie ก็ได้ ซึ่งจะมีการสอบถามโดยชัดแจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน แต่ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงอาจไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการบางส่วนได้
  ( อ่านรายละเอียดนโยบายคุกกี้ Cookie ของบริการต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.ch7.com/cookie-policy , https://www.bugaboo.tv/cookie-policy , https://inter.bugaboo.tv/help/privacy )

ข้อ 10. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 • หากท่านประสงค์จะติดต่อบริษัท เพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่

 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2495 7777 ต่อ 711
 • บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD)
 • เลขที่ 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

 • บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะมีการประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท หรือโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของท่านถือเป็นการรับทราบ ข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการรับทราบการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

 • มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564
 • บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด