Online Register Thai Supermodel Contest 2020

ระบบ Online Register ได้ทำการปิดรับสมัครแล้ว

ผู้ที่สนใจสมัครประกวด Thai Supermodel Contest 2020 สามารถสมัครด้วยตนเอง
พร้อมหลักฐาน คือ บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ตามรายละเอียดดังนี้

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 หรือวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563
เวลา 10.00-13.00 น. ชั้น 1 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว