ราชกิจจาฯ ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

View icon 141
วันที่ 11 พ.ค. 2567
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567

วันนี้ (11 พ.ค. 67) เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฏีกา ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๗ วรรคห้า และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๗” มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา ๓ ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา มาตรา ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

สำหรับสว.ชุดปัจจุบัน ได้ครบวาระแล้วเมื่อวานที่ผ่านมา ( 10 พ.ค. )

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สรุปยอดวันแรก (10 พ.ค.) มีผู้ประสงค์รับใบสมัครเพื่อเตรียมจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น และกทม. จำนวน 1,933 คน