ราชกิจจาฯผ่อนผัน แรงงาน 3 สัญชาติ กลับประเทศช่วงสงกรานต์ 67

View icon 16
วันที่ 30 มี.ค. 2567
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ข่าวดี! รัฐบาล ผ่อนผันให้ แรงงานสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศ และกลับมาไทย ได้ช่วงสงกรานต์  เริ่ม 1 เม.ย. - 15 พ.ค. นี้ โดยไม่ต้องขออนุญาตใหม่

วันนี้ (30 มี.ค.67)น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย  เปิดเผย ราชกิจจานุเบกษา ผ่อนผันแรงงาน 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา กลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2567  เริ่ม 1 เม.ย. - 15 พ.ค.   โดยไม่ต้องดำเนินการยื่นคำขออนุญาตอีก แต่หากเดินทางกลับเข้ามาไทยหลังช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุดลง หากประสงค์เดินทางเข้าจะต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit)ตามปกติ

แรงงาน กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับการผ่อนผันตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ  นี้ มี 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1)ผู้ซึ่งเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา  รัฐบาล สปป.ลาว  รัฐบาลเมียนมา ซึ่งถึงหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางซึ่งได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส L-A และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พ.ค. 67

2)ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานในเรือประมงและมีหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ซึ่งถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส L-A และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในไทยยังเหลือไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พ.ค. 67

3)ผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของ ครม. อนุญาตให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตามมาตรา 17 (พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522) ที่ผ่านการตรวจสัญชาติและมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการการตรวจลงตามประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส L-A รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวกังกล่าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับการตรวจลงตราประเภทผู้ติดตามและระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พ.ค. 67