"บิ๊กทิน" ลงนามระเบียบกลาโหม อนุมัติกรอบการปะทะให้ชัดเจน กำหนดขั้นตอนการใช้อาวุธตอบโต้อากาศยานเป็นภัยต่อความมั่นคง

View icon 89
วันที่ 11 เม.ย. 2567
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ หลักเกณฑ์และวิธีการใช้อาวุธประจำอากาศยานหรืออาวุธอื่นต่ออากาศยานที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรือที่กระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะพ.ศ. 2567

วันนี้ (11 เม.ย.67) ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ ระเบียบ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อาวุธประจำอากาศยานหรืออาวุธอื่นต่ออากาศยานที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรือที่กระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะพ.ศ. 2567 ซึ่งลงนามโดย นายสุทิน  คลังแสง  รมว.กลาโหม โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้( 10 เม.ย. 67 ) เป็นต้นไป

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อาวุธประจำอากาศยานหรืออาวุธอื่นต่ออากาศยานที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรือที่กระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 12(1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อาวุธประจำอากาศยานหรืออาวุธอื่นต่ออากาศยานที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทหารหรือที่กระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรืออาจ เป็นภัยต่อสาธารณะ พ.ศ. 2567"

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารนำอากาศยานขึ้นสกัดกั้นอากาศยานใดตาม มาตรา 11 หรือเป็นกรณีที่เชื่อได้ว่าอากาศยานใด มีการกระทำ อันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะ ให้ใช้อาวุธประจำอากาศยานหรืออาวุธอื่นได้ตามระเบียบนี้

ข้อ 4 การใช้อาวุธประจำอากาศยานหรืออาวุธอื่นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่นำอากาศยานขึ้นสกัดกั้นอากาศยานให้กระทำได้เท่าที่จำเป็น เหมาะสมได้สัดส่วน จากเบาไปหาหนัก และเป็นไปตามกฏการใช้กำลัง ข้อบังคับและระเบียบแบบแผนของทางราชการ

(1) เพื่อป้องกันตนเอง

(2)เพื่อบังคับอากาศยานที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรือที่กระทำการอันอาจเป็นภัยดังกล่าวให้ปฏิบัติตามคำสั่ง

ข้อ 5 ในกรณีที่เป็นอากาศยานพลเรือนหากมีความจำเป็นอันมิอาจหลีกเสี่ยงได้ให้ใช้อาวุธประจำอากาศยานหรืออาวุธอื่นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่นำอากาศยานขึ้นสกัดกั้นอากาศยานได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติในข้อ 4 และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบทันที


ข้อ 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567
สุทิน คลังแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
                                                                                                         
พร้อมกันนี้ นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม ยังได้ลงนามออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกับ อากาศยานที่เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ อีกสองฉบับ  ได้แก่ ระเบียบกลาโหม เรียกเก็บความเสียหายจากอากาศยานที่กระทำผิด  และประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง การกระทำของอากาศยาน อันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อ สาธารณะ