พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ และนายสุเมธ รอยกุลเจริญ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

View icon 497
วันที่ 22 มี.ค. 2567
ข่าวในประเทศ
แชร์
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายวรวิทย์ กังศศิเทียม เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตามประกาศลงวันที่ 9 กันยายน พุทธศักราช 2557 และประกาศลงวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2563 นั้น ต่อมานายวรวิทย์ กังศศิเทียม ได้พ้นจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง เป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง

บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 200 (8) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต่อมาผู้ได้รับความเห็นชอบดังกล่าวและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่พ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายปัญญา อุดชาชน นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม นายวิรุฬห์ แสงเทียน นายจิรนิติ หะวานนท์ นายนภดล เทพพิทักษ์ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ และนายอุดม รัฐอมฤต ได้ประชุมเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 200 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลากาลศาสรัฐธรรมนูญ ดังนี้

1. นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ
2.นายสุเมธ รอยกุลเจริญ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป