ครม.มีคำสั่งฟ้าผ่า ยุติบทบาทคณะผู้บริหาร ม.การกีฬาแห่งชาติ เหตุมีพฤติการณ์ส่อทุจริต

View icon 3.9K
วันที่ 22 ก.พ. 2566
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - ข่าวใหญ่ของวงการกีฬา เมื่อคณะรัฐมนตรี มีคำสั่งยุติบทบาทคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง ให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อยู่ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่ถูกต้อง และไม่ชอบธรรมของการดำเนินการของสถาบันการศึกษา มีพฤติการณ์จงใจ หลีกเลี่ยง หรือประวิงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันอุมศึกษา หรือคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งผู้บริหาร มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต ซึ่งหากปล่อยให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าออกไป จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา

ทำให้ล่าสุด คณะรัฐมนตรีได้มีประกาศให้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นสถาบันอุดมศึกษา อยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป