นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

View icon 208
วันที่ 18 ธ.ค. 2566
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 10.00 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 คน และบัณฑิต เข้ารับปริญญาบัตร รวม 1,547 คน

โอกาสนี้ ได้มอบโอวาทความว่า "ปัจจุบันนี้ เห็นได้ว่า หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มีการปรับรูปแบบการทำงานเพื่อให้สอดกล้องกับยุคสมัย ที่คนเราสามารถติดต่อสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วในหลากหลายช่องทาง ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างมาก การที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการและเทคโนโลยี ทั้งรู้จักปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่เสมอ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม พร้อมทั้งฝึกฝนตนเองให้มีความคิดกว้างไกลและเฉียบคม สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ข้อสำคัญ ต้องรู้จักนำข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง วิทยาการและเทคโนโลยี มาใช้ให้บังเกิดผลที่ดีที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์สูงสุด ถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ นำมาซึ่งความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์พร้อม"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง