นคินธร โพธิผละ
นคินธร โพธิผละ

ไอซ์

นคินธร โพธิผละ

@nakintorn_ice

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานที่ผ่านมา : ละคร ชื่นชีวา, ใยกัลยา, อกธรณี

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง, ยิงปืน

ผลงานละคร