นวบดินทร์ สัณหวัณภัคดี
นวบดินทร์ สัณหวัณภัคดี

เดียว

นวบดินทร์ สัณหวัณภัคดี

deawxn_

การศึกษา : กำลังศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความสามารถพิเศษ : วาดรูป perspective

Twitter : DNavabordin

TikTok : deawnavabordin

ผลงานละคร