ชณภัส รุ่งหิรัญประภากร
ชณภัส รุ่งหิรัญประภากร

ไอซ์

ชณภัส รุ่งหิรัญประภากร

@icechanapat

วันเกิด : 26 เมษายน 2539

การศึกษา :  ชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย์

ความสามารถพิเศษ : Acting, ตีกลอง, ร้องเพลง

ผลงานละคร