กกท.ได้รับใบรับรอง มาตรฐาน ISO 27001 และ มาตรฐาน ISO 22301

View icon 51
วันที่ 23 พ.ย. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับใบรับรอง มาตรฐาน ISO 27001 ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และมาตรฐาน ISO 22301 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM ซึ่งทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย จะยังคงมุ่งยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย และมีความทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำของประเทศต่อไป