บุรันช์รัตน์ หอมบุตร
บุรันช์รัตน์ หอมบุตร

แทน

บุรันช์รัตน์ หอมบุตร

 tanburanrat

การศึกษา :  ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ (ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความสามารถพิเศษ :  ชกมวย และการแสดง

Twitter :  tanburanrat

TikTok :  tanburanrat

ผลงานละคร