พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

View icon 100
วันที่ 14 พ.ค. 2567
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา กรุงพนมเปญ

ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็น และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวกัมพูชา

ตลอดเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมาของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง ต่างมีไมตรีจิตอันดีต่อกันมาโดยตลอด ด้วยความสัมพันธ์ที่หยั่งรากลึกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประเทศไทยมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะแสวงหาโอกาสในการกระชับสัมพันธไมตรีกับกัมพูชาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน การศึกษา และการสาธารณสุข ให้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน อันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง