ธอส. ขยายเวลาอีก 3 เดือน ลงทะเบียน มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ปี 2567

View icon 13
วันที่ 29 มี.ค. 2567
ข่าวในประเทศ
แชร์
ธอส. ขยายเวลาอีก 3 เดือน!!! มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ปี 2567  ลูกค้ากลุ่ม SM และ ลูกค้าสถานะ NPL ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือได้ถึง 30 มิ.ย.67 

วันนี้ (29 มี.ค. 67) นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจาก ธอส. เปิดให้ลูกค้ากลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (SM) และลูกค้าสถานะ NPL ที่ยังได้รับผลกระทบด้านรายได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 ให้ได้รับความช่วยเหลือเป็นระยะเวลานานสูงสุด 1 ปี ใน “มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ปี 2567” ล่าสุด ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 ได้มีลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการทั้งสิ้น 18,265 บัญชี คิดเป็นวงเงินต้นคงเหลือ 21,403 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง และให้การช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มดังกล่าวครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงพร้อมขยายระยะเวลาการลงทะเบียนในการให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่ม SM และลูกค้าสถานะ NPL ผ่าน มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ปี 2567 ต่ออีก 3 เดือน หรือ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือนาน 1 ปี โดย 3 มาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย

1. มาตรการภาคครัวเรือน “HD1” สำหรับกลุ่มลูกค้าสถานะ SM ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ผ่อนชำระเงินงวดเดือนที่ 1-3 จำนวน 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี, เดือนที่4-6 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 1.90 % +100 บาท และเดือนที่ 7-12 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 3.90 % +100 บาท กรณีลูกค้าชำระเกินที่ธนาคารกำหนดให้นำไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระ(หากมี)

2. มาตรการภาคครัวเรือน “HD2” สำหรับกลุ่มลูกค้าสถานะ SM ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปี ผ่อนชำระเงินงวดเดือนที่ 1 - 3 คำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 1.90% +100 บาท, เดือนที่ 4 - 6  ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 3.90 % +100 บาท และเดือนที่ 7 - 12 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2% +100 บาท (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.90% ต่อปี) กรณีลูกค้าชำระเกินที่ธนาคารกำหนดให้นำไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระ (หากมี)

3. มาตรการภาคครัวเรือน “HD3” สำหรับกลุ่มลูกค้าสถานะ NPL ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ผ่อนชำระเงินงวดเดือนที่ 1 - 4 จำนวน 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี, เดือนที่ 5-8 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 1.90 % +100 บาท และเดือนที่ 9 - 12 ผ่อนชำระเงินงวดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 3.90% +100 บาท กรณีลูกค้าชำระเกินที่ธนาคารกำหนดให้นำไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระ (หากมี)

สำหรับลูกค้าที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการข้างต้น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ผ่านทาง Application : GHB ALL BFRIEND โดยลูกค้าจะต้อง Upload หลักฐานยืนยัน การได้รับผลกระทบทางรายได้เพื่อให้ธนาคารพิจารณาด้วย ส่วนกรณีที่ลูกค้าไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สาขาทั่วประเทศ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank  Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Application : GHB ALL GEN และ  www.ghbank.co.th