ช่วยปิดหนี้ได้ 50,000 บาท ออมสินให้กู้ สินเชื่อธนาคารประชาชน

View icon 24.7K
วันที่ 9 ก.พ. 2567
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ช่วยปิดหนี้ได้ 50,000 บาท ออมสินให้กู้ สินเชื่อธนาคารประชาชน แก้หนี้นอกระบบ ผ่อนยาว 5 ปี เช็กคุณสมบัติ เงื่อนไขอย่างไร

หนี้นอกระบบ กู้แก้หนี้นอกระบบได้แล้ว โดยธนาคารออมสินปล่อย "สินเชื่อธนาคารประชาชน" วงเงินอนุมัติสูงสุด 50,000 บาท ผ่อนนาน 5 ปี เพียงเป็นผู้มีอาชีพ มีรายได้ รายละเอียดดังนี้

จุดเด่น
เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้
-ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริงและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อภายใต้โครงการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทุกประเภทรวมกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
-ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

วิธีการชำระคืน
-ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
-การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

อัตราดอกเบี้ย
-อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่มต้นร้อยละ 0.75 – 1.00 ต่อเดือน 
(เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)) ร้อยละ 16.20 – 21.60 ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
-ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
-เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
-สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลา
ที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
-มีสถานที่ประกอบอาชีพ
-มีความสามารถในการผ่อนชำระคืนธนาคาร
-เป็นผู้ฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร
-ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

หลักประกันเงินกู้
สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
-อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกัน กับระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 65 ปี มีที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้
-บุคคลน่าเชื่อถือ อาชีพ รายได้แน่นอน ดังนี้  รายได้ตั้งแต่เดือนละ 7,000 บาทขึ้นไป ใช้ผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 คน หรือรายได้ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไปใช้ผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 คน
-ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

2. สมุดฝากเงินธนาคารออมสินและหรือสลากออมสินพิเศษ

3. อสังหาริมทรัพย์

4. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)*
โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่  บสย. กำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
*หมายเหตุ : กรณีใช้ บสย. ค้ำประกันได้เฉพาะผู้กู้ที่มีสาเหตุของการเป็นหนี้นอก ระบบเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ หรือหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ และ
 ปัจจุบันมีอาชีพเป็นผู้ประกอบการ เพื่อช่วยลดปัญหาจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ

5. กรณีผู้กู้เป็นผู้มีรายได้ประจำ กู้วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean loan)

เอกสารประกอบการขอกู้
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
-เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
-กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย