สินเชื่อออมสิน มนุษย์เงินเดือน กู้ได้ 200,000 เช็กเงื่อนไข

View icon 26.0K
วันที่ 21 ธ.ค. 2566
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ข่าวดี! สินเชื่อออมสิน ปล่อยกู้มนุษย์เงินเดือน อนุมัติวงเงินสูงสุด 200,000 บาท เช็กคุณสมบัติ ใครยื่นกู้ได้บ้าง

สินเชื่อออมสิน สิ้นปีมนุษย์เงินเดือนมีภาระเยอะ ยื่นกู้ออมสิน "สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ" ได้แล้ว ธนาคารออมสินอนุมัติวงเงินสูงสุด 200,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี ไม่ต้องมีหลักประกัน โดยมีเงื่อนไขให้กู้ได้เฉพาะหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำข้อตกลงกับธนาคารเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
-เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย
-กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
-เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
-เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
-เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
-หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร
-ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หลักประกัน
-ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้

จำนวนเงินให้กู้
ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท  ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)
– กรณีลูกค้าที่มีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่ง และธนาคารจ่ายค่าตอบแทน /ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
– กรณีลูกค้าที่มีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่ง แต่หน่วยงานไม่ขอรับค่าตอบแทน /ร้อยละ 0.70 ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) /เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญา บวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

การชำระเงินกู้
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
-ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)
-รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)
-รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงิน
-ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
-การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

ผู้สนใจยื่นกู้ สมัครได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม > คลิกที่นี่ <