นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 68

View icon 103
วันที่ 12 ธ.ค. 2566
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เขตพระนคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่ และสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล แบ่งการประกวดออกเป็นจิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์ และสื่อประสม

โอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร และเหรียญรางวัล แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน คณะกรรมการตัดสิน และศิลปินที่ได้รับรางวัล ซึ่งปีนี้ มีศิลปินไทยส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 207 คน รวม 284 ชิ้น โดยได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ รวม 7 รางวัล และผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง จำนวน 43 ชิ้น

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ เป็นเวทีการประกวดระดับชาติที่มีประวัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2567 เว้นวันจันทร์และวันอังคาร หลังจากนั้น จะนำไปจัดแสดงสัญจร ภายในหอศิลปของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น