สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเปิดงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566

View icon 184
วันที่ 1 ธ.ค. 2566
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 11.15 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังห้องโถง ชั้น M1 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเปิดงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 ซึ่งสภากาชาดไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเอดส์จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "LET COMMUNITIES LEAD รักปลอดภัยห่างไกล HIV" เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์อุปถัมภ์ และทรงสนับสนุนงานด้านเอดส์มาอย่างยาวนาน เพื่อร่วมรณรงค์ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเยาวชน ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคอุบัติใหม่

ในการนี้ ทรงจุด "เทียนส่องใจ" ด้วยสวิตซ์ไฟฟ้า แล้วพระราชทานรางวัลแก่บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข, บุคคลดีเด่นด้านสังคม, สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น, สถานประกอบการดีเด่น, สถาบันการศึกษาดีเด่น, องค์กรดีเด่น, ครอบครัวดีเด่น และกลุ่มชมรมผู้ติดเชื้อฯ ดีเด่น 15 รางวัล รวมทั้งพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติเรื่อง การทรงงานด้านเอดส์ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ผ่านสภากาชาดไทยมาอย่างยาวนาน โดยทรงดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ที่ผ่านมา สภากาชาดไทย ยังคงดำเนินงานด้านเอดส์ภายใต้แนวคิดของยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ ซึ่งจะยุติให้ได้ภายในปี 2573 นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเอดส์ เช่น องค์การเภสัชกรรม ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ และยารักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส เพื่อส่งต่อให้กับผู้ติดเชื้อ, คลีนิคนิรนาม ให้บริการตรวจ รักษา และป้องกันโรคเอดส์ให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติ ในเดือนมกราคม-ตุลาคม 2566 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 907 คน เข้ารับรักษา 431 คน ทั้งยังให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวของผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ และการป้องกันโรคฝีดาษวานรที่เป็นโรคอุบัติใหม่, คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน, พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในปี 2565-2566 มีผู้มารับบริการ 9,059 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง