สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

View icon 210
วันที่ 15 พ.ย. 2566
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 08.50 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นวันที่ 2 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่าง ๆ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 1,417 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "บัณฑิตได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว นับว่ามีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน สร้างความสำเร็จให้แก่ตนเองและส่วนรวม การที่บัณฑิตจะทำงานที่ตนรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วง และบังเกิดผลเป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั้น นอกจากจะต้องหมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และตั้งใจฝึกฝนปฏิบัติให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญอยู่เสมอแล้ว ยังต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริต ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดโทษ เกิดความเสียหาย ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นด้วย หากบัณฑิตทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งที่พูดนี้ แล้วนำไปปฏิบัติให้ตลอดต่อเนื่อง ก็จะสามารถประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ที่แท้ คือเป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตัวท่าน แก่งานและแก่ประเทศชาติของเรา"

เวลา 17.42 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวราราม โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติของกลุ่มบริษัท บี.กริม ในงานฉลอง 145 ปี ที่จัดแสดงรอบบริเวณพระปรางค์ บอกเล่าประวัติความเป็นมาของกลุ่มบริษัทฯ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2421 โดยเภสัชกรชาวเยอรมัน แบร์นฮาร์ด กริม และหุ้นส่วนชาวออสเตรีย แอร์วิน มุลเลอร์ เพื่อก่อตั้งห้างจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมและเคมีภัณฑ์ ที่ซอยโรงแรมโอเรียนเต็ล ถนนเจริญกรุง ชื่อ "สยามดิสเป็นซารี่" ร้านปรุงยาตำรับตะวันตกแห่งแรกในสยาม และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นร้านยาหลวงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้ยังได้ร่วมมือกับราชสกุลสนิทวงศ์ในการขุดคลองรังสิต เป็นโครงการชลประทานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนั้น และได้ขยายกิจการในสายธุรกิจต่าง ๆ

ปัจจุบัน มีธุรกิจ 6 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจด้านพลังงาน ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า, ธุรกิจอุตสาหกรรม ให้บริการการจัดการพลังงานและเชื่อมต่อระบบภายในอาคารและภาคอุตสาหกรรม, ธุรกิจสุขภาพ จัดหาเวชภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง, ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล, ธุรกิจไลฟ์สไตล์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายในงานมีการร้อยเรียงเรื่องราวของการก่อตั้งกลุ่มบริษัทฯ ในอดีตถึงปัจจุบัน ผ่านซุ้มอาหารประจำแต่ละรัชสมัย, การแสดงโขน ตอนศึกแสงพระอาทิตย์ ร่วมกับเพลงคลาสสิกร่วมสมัย บรรเลงโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra

ข่าวที่เกี่ยวข้อง