สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

View icon 262
วันที่ 13 พ.ย. 2566
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 16.00 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เดิมชื่อ วัดไทรทอง หรือ วัดแหลม ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แรกปรากฏในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ เป็นผู้บัญชาการกองทัพในส่วนการรักษาพระนคร ในคราวกบฏเจ้าอนุวงศ์ โดยทรงตั้งกองบัญชาการบริเวณ "วัดแหลม" เมื่อเสร็จสิ้นการปราบกบฏ ทรงชักชวนพระอนุชาและพระขนิษฐาร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกัน 4 พระองค์ บูรณปฏิสังขรณ์วัดแหลม และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ได้พระราชทานนามว่า "วัดเบญจบพิตร" ซึ่งมีความหมายว่าเป็นวัดของเจ้านาย 5 พระองค์

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้สร้างสวนดุสิต จึงทรงทำผาติกรรม โดยรวมวัดดุสิต หรือ วัดดุสิตาราม ที่อยู่ใกล้กันสถาปนาวัดขึ้นใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2442 นามพระราชทาน "วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม"

มีพระราชดำริให้วัดแห่งนี้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำหรับมหานิกาย ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปในพระราชอาณาจักร ทรงสร้างเสนาสนะภายในพระอาราม เช่น พระอุโบสถ พระที่นั่งทรงผนวช พระที่นั่งทรงธรรม หอระฆังบวรวงศ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระพุทธชินราช และอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานพระอุโบสถ ที่ออกแบบอย่างงดงามโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ปัจจุบัน มีพระธรรมวชิราธิบดี เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุสงฆ์ 71 รูป สามเณร 13 รูป รวม 84 รูป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง