PEA แนะนำการใช้ไฟฟ้า เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม

View icon 20
วันที่ 6 ต.ค. 2566
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
เช้านี้ที่หมอชิต - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA แนะนำประชาชนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า กรณีเกิดน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

- ก่อนน้ำท่วมเข้าภายในบ้าน หรือบริเวณบ้าน ให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของจำเป็นไว้ที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง

- กรณีบ้านชั้นเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น้ำ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

- กรณีเป็นบ้านสองชั้น และมีสวิตช์แยกแต่ละชั้น หากน้ำกำลังจะท่วมชั้นล่าง ให้ปลดสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่าง

- กรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน และมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชั้นบน เพื่อความปลอดภัย ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ PEA หรือช่างไฟฟ้า เพื่อแยกวงจรชั้นบนและชั้นล่าง

สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง หรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้า ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายด่วน PEA โทร.1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง