สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่าง ๆ

View icon 93
วันที่ 1 ต.ค. 2566
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังอาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ปีที่ 130 และพิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษา "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์" ซึ่งทรงตั้งไว้ในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อประทานทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ และสามเณรนักศึกษา โอกาสนี้ ประทานรางวัลคุณสัมปันโนแก่ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยฯ, รางวัลวิชชาจรณสัมปันโนแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2566 และทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร รวมทั้ง ของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมโดยเสด็จพระกุศล ด้วย

จากนั้น เสด็จไปยังอาคารอรไทยเทพกัญญา มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตพระนคร ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ปีที่ 155 และพระบรมราชูปถัมภกแห่งมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมทั้ง อุทิศถวายผู้ทรงวางรากฐานก่อตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย และผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิฯ รวมทั้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา "มหามกุฎราชวิทยาลัย"

โอกาสนี้ ได้ประทานทุนการศึกษามูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยแก่ผู้แทนสถาบันการศึกษา เพื่อเชิญไปมอบแก่นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 14 โรงเรียน ทั้งนี้ มูลนิธิฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล จัดตั้งขึ้นเพื่อทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้ง จัดประโยชน์แทนวัด และสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข การสงเคราะห์พระภิกษุ-สามเณร และประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง