PEA จัดกิจกรรมตรวจสอบและบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้า ในพื้นที่ชุมชน จ.ปทุมธานี

View icon 140
วันที่ 27 ก.ย. 2566
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
เช้านี้ที่หมอชิต - นายธีระศักดิ์ ฤทธิจันทร์ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธาน เปิดโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2566 บริเวณพื้นที่ชุมชน วัดตลาดเหนือ และวัดตลาดใต้ จังหวัดปทุมธานี

PEA จัดทำโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย พร้อมเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้า

โดยที่ผ่านมา PEA ได้จัดอบรมให้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติแก่นักศึกษา สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จากสถาบันอาชีวะ ระดับ ปวช. และ ปวส. และนำนักศึกษาที่ผ่านการอบรมดังกล่าว ลงพื้นที่ร่วมกับพนักงาน PEA ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน หรือ พื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาลในชุมชน เป็นต้น ซึ่งครั้งนี้ PEA ได้นำนักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ที่ผ่านการอบรมลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์, ตัดต่อ, เตือนระบบไฟฟ้า, เมนเบรกเกอร์ RCD, หลอดไฟฟ้า LED, ตรวจสอบสายไฟฟ้า, เต้ารับ, สวิตช์ไฟฟ้า, ระบบการต่อลงดิน และให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า ในพื้นที่ วัดตลาดเหนือ วัดตลาดใต้ โรงเรียนอาคารต่าง ๆ ภายในชุมชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี โดยมีวิศวกรและพนักงานช่างของ PEA ควบคุมงานทุกขั้นตอนระหว่างดำเนินโครงการฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง