พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และอาหารแก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

View icon 132
วันที่ 21 ส.ค. 2566
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิง จรุงจิตต์ ทีขะระ เชิญเงินพระราชทาน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และอาหาร ไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง ให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการทั้งชายและหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยให้บริการด้านปัจจัย 4 และการฟื้นฟูสมรรถภาพในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปัจจุบัน มีผู้พิการพักอาศัยอยู่ 480 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง