PEA เตรียมผลักดัน จ.แม่ฮ่องสอน มุ่งสู่ Smart Grid to Smart City

View icon 64
วันที่ 17 ส.ค. 2566
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
เช้านี้ที่หมอชิต - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA พร้อมผลักดันจังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งสู่ Smart Grid to Smart City

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีเปิดการรับฟังความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาระบบไมโครกริด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะผู้บริหาร และ ประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี

ซึ่งเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียง และถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของภาคเหนือ ทำให้มีความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปี PEA จึงได้นำเทคโนโลยี สมาร์ทกริด และระบบไมโครกริด มาใช้งานร่วมกับการบริหารจัดการแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่มากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รวมถึงบูรณาการระบบไมโครกริดที่อื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย สามารถพัฒนาต่อยอดเป็น PEA Distribution system operator หรือ PEA DSO ต้นแบบ เป็นการวางรากฐานในการพัฒนาระบบ Smart City ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน