คณะสหเวชศาสตร์ มธ. แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาการสมัยใหม่ทางการกีฬา

View icon 110
วันที่ 24 ก.พ. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการสมัยใหม่ทางการกีฬา โดยมุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับบุคลากร ทางการกีฬาของประเทศ และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ด้วยการบูรณาการความรู้ด้านการกีฬาและสุขภาพ พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการกีฬาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากีฬา ให้เกิดประสิทธิภาพ มีความทันสมัย เท่าทันกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง