คำสั่งฟ้าผ่า! คณะรัฐมนตรีมีคำสั่งยุติบทบาทคณะผู้บริหาร ม.การกีฬาแห่งชาติ

View icon 1.6K
วันที่ 22 ก.พ. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - เริ่มที่ข่าวใหญ่ของวงการกีฬา เมื่อคณะรัฐมนตรี มีคำสั่งยุติบทบาทคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง ให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอยู่ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรมของการดำเนินการของสถาบันการศึกษา มีพฤติการณ์จงใจ หลีกเลี่ยง หรือ ประวิงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันอุมศึกษา หรือ คำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งผู้บริหารมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต ซึ่งหากปล่อยให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าออกไป จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา ทำให้ล่าสุด คณะรัฐมนตรี ได้มีประกาศให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถาบันอุดมศึกษา อยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง