ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

เวลา 12.40 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อาคาร 6 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 โอกาสนี้ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน จากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 17 วิทยาเขต รวม 1,259 คน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดการเรียนการสอนในวิทยาเขต 17 แห่ง ทั่วประเทศ เปิดสอน 3 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ปัจจุบันร่วมกับสถานประกอบการพัฒนาหลักสูตรทางปฏิบัติการ เน้นการเรียนรู้จริงนอกสถานที่ พร้อมกับพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา การสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในการนี้ พระราชทานพระโอวาทความว่า สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ การที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้พัฒนากิจการทุก ๆ ด้านให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานอันดีของประเทศ ตลอดจนพื้นฐานชีวิตของบัณฑิตทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก จำเป็นที่บัณฑิตจะต้องรู้จักปรับตัวให้เท่าทัน และนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว นอกจากจะต้องอาศัยความรู้ที่ลึกซึ้งกว้างขวางแล้ว แต่ละคนยังต้องมีใจเปิดกว้าง มีความคิดพิจารณาที่ถูกต้องตามเป็นจริง และมีความอุตสาหะพากเพียรที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ทั้งในทางความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และการทำงานอยู่เสมอ หากบัณฑิตจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติ ก็เชื่อว่าจะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุผลสำเร็จ พัฒนาก้าวหน้าขึ้นจากพื้นฐานอันดีที่มีอยู่แล้ว และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อความเจริญยั่งยืนของชาติบ้านเมืองสืบไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง