ข่าวในประเทศ

"ลุงป้อม" เปิดงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด

"ลุงป้อม" เปิดงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล ให้องค์ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย Thailand 4.0  ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด

ลุงป้อม เปิดงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล ( 28 พฤศจิกายน 2565) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด: Thailand 4.0 The Future and Beyond”พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว


พลเอกประวิตร กล่าวว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในทุกกิจกรรมของประชาชนและยังเป็นเครื่องมือหลักในการช่วยให้การประกอบธุรกิจเกิดผลสำเร็จได้ง่ายขึ้น และที่ผ่านมาประเทศไทยมีความก้าวหน้าไม่แพ้ชาติใดในโลกในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดพฤติกรรมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนสังคมอีกด้วย อันเป็นการตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศเป็น  “ประเทศไทย 4.0” ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศด้วยนวัตกรรม และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่พูดถึง ย่อมมา พร้อมกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

รัฐบาลได้เล็งเห็น ความสำคัญดังกล่าวจึงได้มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความรู้ เกี่ยวกับภัยอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม สามารถรู้ทันภัยออนไลน์ต่างๆ เกิดความตระหนักรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างถูกทางดังเช่นการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัลในวันนี้ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชน สามารถเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ในปัจจุบัน และสามารถ นำไปปรับใช้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้ชีวิตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล