ข่าวออนไลน์7HD

ลุงป้อม ฟังความเห็นภาคประชาสังคม 300 องค์กร ร่วมพลิกฟื้นชายแดนใต้

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2565) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานผ่านระบบ zoom meeting และมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน

พลเอก ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักดีว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่จะต้องสนับสนุนและอำนวยความสะดวก เพื่อให้เป็นภาคีการทำงานร่วมกับรัฐบาลและส่วนราชการในการสร้างประโยชน์และความสุขให้กับประชาชน ซึ่งผลสรุปจากการประชุมในวันนี้ จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กพต. ในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลง พลิกฟื้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานที่จะทำให้องค์กร ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม มีความเข้มแข็ง ตามวิถีทางประชาธิปไตย ที่มุ่งหวังให้เกิดการทำงาน โดยประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ขอให้ทุกท่านระดมความเห็นกันอย่างเต็มที่ เพื่อนำไปเป็นข้อเสนอ ให้ ศอ.บต. เสนอต่อ กพต. และคณะรัฐมนตรี เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ด้าน พลเรือตรี สมเกียรติ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลและคณะกรรมการ กพต. ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการดำเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการทำงานในพื้นที่ช่วยหนุนเสริมการทำงานของภาครัฐ และมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นโซ่ข้อกลางระหว่างรัฐและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  กพต. จึงได้สั่งการให้ ศอ.บต. หาวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่เป็นการสนับสนุนการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากที่สุด จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการจากองค์กรภาคประชาสังคม ในวันนี้ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ส่วนราชการ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ มากกว่า 300 องค์กร รวมกว่า 600 คน

สำหรับการกำหนดกรอบแผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระยะที่ 4 ปี 2567 – 2570 ศอ.บต. มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นภายใต้วิถีสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน กำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกันระหว่างองค์กรภาค ประชาสังคมและหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด รวมถึงสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง โดยร่วมกับภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคมเป็นศูนย์กลางการประสานและเชื่อมต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำความสันติสุขมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว ซึ่งหลังจากการประชุมวันนี้ ศอ.บต. จะได้รวบรวมทำเป็นแผนและเสนอต่อที่ประชุม กพต. ต่อไป