เช้าข่าว 7 สี

แถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์

เช้าข่าว 7 สี - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาและกรีฑาของนักเรียน และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนสังกัดสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดขึ้นในวันที่ 7-9 ธันวาคม ที่สนามกีฬาพระราเมศวร สนามกีฬาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และสนามกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี