ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : เจาะงบประมาณ อปท. ปี 2565

ข่าวภาคค่ำ - นับจากวันนี้เป็นต้นไป คอลัมน์หมายเลข 7 วันเสาร์และอาทิตย์ จะปรับเนื้อหา เป็นการตรวจสอบงบประมาณ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตัวแทนเข้าไปพัฒนาท้องถิ่น โดยเริ่มกันที่การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลตำบลและอบต.ในปีงบประมาณ 2565 เป็นอย่างไร จะพัฒนาพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหน ติดตามกับคุณสมจิตต์ นวเครือสุนทร

ในปีงบประมาณ 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดงบเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล รวม 217,907 ล้านบาท ถูกปรับลดลงไป 384 ล้านบาท เหลือ 217,523 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 14,922 ล้านบาท หรือลดลง 6.42 % เงินกว่าสองแสนล้าน ฟังดูเหมือนมาก แต่เมื่อส่องเข้าไปถึงไส้ใน จะพบว่ากลวงไม่ต่างอะไรจากงบประมาณประเทศ ที่งบส่วนใหญ่เป็นงบรายจ่ายประจำ เหลืองบลงทุนเพียงน้อยนิด โดยในปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ เทศบาลตำบล และอบต.แบ่งเป็นงบรายจ่ายประจำถึง 192,697 ล้านบาท หรือคิดเป็น 83.60% เหลืองบลงทุนเพียงแค่ 39,747 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16.20 % เท่านั้น ขณะที่รายได้ท้องถิ่นก็มีแนวโน้มลดลง จากผลกระทบของพิษโควิด-19 ไม่แตกต่างจากการจัดเก็บรายได้ระดับชาติ

เมื่องบสำหรับลงทุนมีจำนวนน้อยนิด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบล หรือ อบต. ต่างก็หันไปใช้เงินสะสมแทน โดยจากการตรวจสอบพบว่า เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายนปีที่แล้ว หลังหักภาระผูกพัน และสำรองไว้ใช้จ่ายตามระเบียบฯ แล้ว จะเหลือประมาณ 163,980 ล้านบาท มีการใช้จ่ายไปแล้วประมาณ 28,686 ล้านบาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา คงเหลือเงินสะสมที่นำมาใช้จ่ายได้ประมาณ 135,294 ล้านบาท ขณะที่ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีอยู่ 600,000 ล้านบาท เท่ากับลดลงไปมากถึง 443.48% ท่ามกลางความคลางแคลงใจของสังคมในการใช้เงินสะสม ซึ่งเป็นเสมือนเงินเก็บของท้องถิ่น ถูกใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ มีการตรวจสอบที่เข้มข้นเพียงพอหรือเปล่า เกิดรูรั่วจนนำไปสู่การทุจริตได้หรือไม่ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ท้องถิ่นมักใช้สเปกเดียวกัน

นับจากนี้ไปจนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน เป็นโอกาสสำคัญของคนไทยทั้งประเทศ ที่จะได้หย่อนบัตรเลือกตั้งสมาชิก อบต.และนายกอบต.ทั้ง 5,300 แห่ง ซึ่งจะเป็นการกำหนดอนาคต การพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองด้วย

อบต.ถือเป็นรากฐาน ทั้งประชาธิปไตยและการบริหารในระดับท้องถิ่น ร่วมสร้างจุดเปลี่ยนในตำบลของท่าน ด้วยตัวท่านเอง หยุดขายเสียง จุดเปลี่ยนประเทศ