7HDร้อนออนไลน์

สั่งล็อกดาวน์ตลาดโรงเกลือ-เข้มห้ามดื่มสุราในร้าน ปิด2ทุ่มและห้ามรวมกลุ่มดื่มสุราเกิน 3 คน

สระแก้ว พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 94 คน แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด 41 คน ติดเชื้อมาจากจังหวัดอื่น 53 คน มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล การตรวจเชิงรุกในชุมชน และมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใน LQ และกลุ่มคนสระแก้วที่กลับมารักษาที่บ้าน ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 94 คนที่อำเภออรัญประเทศ 27 คน อำเภอตาพระยา 5 คน อำเภอเมืองสระแก้ว 4 คน อำเภอวังสมบูรณ์ 3 คน อำเภอคลองหาด 1 คน และอำเภอเขาฉกรรจ์ 1 คน ทำให้การระบาดระลอกเมษายน (ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนถึง 28 กรกฎาคม 2564) จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,147 ราย

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว เผยว่า เนื่องจากปัจจุบันพบแหล่งที่มีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด คลัสเตอร์ใหม่เป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวบริเวณพื้นที่ของตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดจำกัดการเคลื่อนไหวเป็นการเฉพาะในเขตพื้นที่ของตลาดโรงเกลือ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการสกัดกั้น และยับยั้งสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว และมีมติความเห็นชอบ ให้เพิ่มความเข้มและออกมาตรการเร่งด่วน เพื่อสกัดกั้นการระบาดในพื้นที่สถานการณ์เฉพาะ ล็อกดาวน์บริเวณตลาดโรงเกลือและสถานที่โดยรอบในเขตอำเภออรัญประเทศ

ตามแผนผังแสดงแนวเขตพื้นที่แนบท้ายคำสั่งนี้ เป็นพื้นที่สถานการณ์เฉพาะ "ห้ามแรงงานต่างด้าว เข้า-ออก พื้นที่สถานการณ์เฉพาะ โดยให้หน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจตรา จำกัดและกำกับควบคุมมิให้แรงงานต่างด้าวมีการเข้า-ออก พื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่มีความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรคออกไปเป็นวงกว้าง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่ เข้าตรวจคัดกรองเชิงรุกและเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่สถานการณ์เฉพาะ เพื่อจำแนกและจำกัดเขตพื้นที่การระบาด และจัดให้ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อเข้ารับการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต หรือเข้ารับการรักษาตามกระบวนการทางสาธารณสุข"

ผู้ว่าราชการจังหวัด ระบุ ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จึงเพิ่มมาตรการเข้ม ให้การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เช่น ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอยหรือสถานประกอบการอื่นใด ที่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. แต่ห้ามการบริโภคในร้าน โดยให้ดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่พักอาศัยเท่านั้น ส่วนร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ปิดไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยจำกัดเวลาสำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ไม่ก่อนเวลา 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

ส่วนห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. และให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ยาและเวชภัณฑ์ ชูเปอร์มาร์เก็ต เครื่องมือช่างหรืออุปกรณ์การก่อสร้าง ธนาคารสถานบันการเงิน ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ การให้บริการซ่อมแซมหรือการบำรุงรักษา

"ห้ามจับกลุ่มรวมตัวดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด เว้นแต่เป็นการบริโภคเฉพาะบุคคลภายในครอบครัว ที่อยู่ในสถานที่พักอาศัยหรือสถานที่พำนัก และไม่เกิน จำนวน 3 คน ห้ามจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทุกรูปแบบ ในพื้นที่สถานการณ์เป้าหมายเฉพาะที่ล็อกดาวน์ เว้นแต่เป็นการจัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากนายอำเภออรัญประเทศ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค