ห้องข่าววาไรตี้

เปิดโผ 3 รายชื่อ ชิงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ออกประกาศแจ้งว่า นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ลงนามในประกาศ เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 3 คน ดังนี้ นายประหยัด พวงจำปา, นายนิวัติไชย เกษมมงคล และ นายอุทิศ บัวศรี ซึ่งทั้ง 3 คน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

โดยจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศรับสมัครของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งหากผู้สมัครรายใดแสดงคุณสมบัติเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเร่งตรวจสอบบคุณสมบัติ ก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพร้อมกัน ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป

ส่วนการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. ครั้งที่ 17/2564 ได้มีมติสำคัญคือ การลงมติให้ความเห็นชอบเลือกข้าราชการตุลาการ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เนื่องจาก นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในภารกิจของสายการบริหาร ในวันที่ 30 กันยายนนี้ โดยที่ประชุม ก.ต. เห็นชอบให้ นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลอุทธรณ์ ผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่ 1 ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 47 ซึ่งว่าที่ประธานศาลฎีกา จะมีวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของศาลยุติธรรม เป็นระยะเวลา 1 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง