7HDร้อนออนไลน์

เตรียมปิดศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 1 และแห่งที่ 3

วันนี้ ( 25 ก.พ.64 ) นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้ประชุมหารือกันเพื่อพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับศูนย์ห่วงใยคนสาคร หรือโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 10 แห่ง ล่าสุดเห็นว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ใน จ.สมุทรสาครเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น สามารถบริหารจัดการควบคุมได้ จึงสมควรที่จะคืนพื้นที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 1 ( สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ) ที่รองรับผู้ติดเชื้อได้ 700 คน ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

และศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 3 วัฒนาแฟคตอรี่ รองรับผู้ติดเชื้อได้ 240 คน ส่งคืนพื้นที่ให้กับภาคเอกชน (นายวัฒนา แตงมณี) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของผู้บริหารพื้นที่ โดยคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 1 กับ ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 3 ถึงวันที่ 28 ก.พ.64  และจะคืนพื้นที่ให้กับองค์กรทั้ง 2 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.64 เป็นต้นไป

นายธีรพัฒน์ กล่าวด้วยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด อยากจะให้มีการผ่อนคลายเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้ก็จะต้องส่งเรื่องไปให้ทางส่วนกลางพิจารณา ว่าจะลดระดับความรุนแรงของจังหวัดสมุทรสาครลงมา เพื่อจะนำไปสู่การผ่อนปรนในมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมได้อย่างไร