ข่าวรายการ

เรณู ผู้ไทย

เรณู ผู้ไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “เรณู ผู้ไทย” ความเป็นผู้ไทยอยู่ในสายเลือดของชาวเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี งดงาม สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่โดยการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านด้วยจิตและวิญญาณให้ลูกหลานสืบสานต่อไป