การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการสื่อมวลชน


   ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีการกำหนดมาตรฐานการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น แม้บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะองค์กรที่ประกอบกิจการสื่อมวลชน นำเสนอข่าว รายการบันเทิง รายการเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้ผู้ชมได้รับชมรับฟังรายการของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และช่องทางอื่นๆ ซึ่งรวมถึงช่องทางการให้บริการอื่นใดที่เกิดขึ้นในอนาคต จะไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติดังกล่าวสำหรับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม วรรณกรรม ซึ่งเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
   อย่างไรก็ดีบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล โดยจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้

  • 1. บริษัทจะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม วรรณกรรม ให้เป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
  • 2. บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวม เปิดเผย ใช้ เพื่อกิจการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • 3. กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ อาทิ การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรักษาบนฐานข้อมูลกลุ่มเมฆ (Cloud) หรือการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ บริษัทจะตรวจสอบมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับโอนข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • 4. บริษัทจะดำเนินการอื่นใดเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
  • บริษัทจะยึดถือหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชนประกอบกับให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของบริษัท จึงประกาศไว้ให้ทราบทั่วกัน

  • มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
  • บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด