PEA ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์/หน่วย เริ่มตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2567

View icon 277
วันที่ 24 พ.ค. 2567
แชร์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งมาตรการลดค่าไฟฟ้า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์ต่อหน่วย

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2567

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง