PEA แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2567

View icon 567
วันที่ 17 ม.ค. 2567
แชร์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2567 ดังนี้

- มาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้า 21 สตางค์ต่อหน่วย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เห็นชอบที่กระทรวงพลังงานเสนอ

- ลดค่า Ft สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทจาก 89.55 สตางค์/หน่วย เป็น 39.72 สตางค์/หน่วย ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร