รมว."พิพัฒน์" ชูสิทธิประโยชน์มาตรา 40 นำร่อง กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม - ประมง และกลุ่มแรงงานคนรุ่นใหม่ จ.สงขลา

View icon 281
วันที่ 9 พ.ย. 2566
แชร์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 3 ณ โรงเเรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ผู้ประกันตน เครือข่ายประกันสังคม และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของภาคใต้ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการค้า เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีแรงงานภาคอิสระเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆภายในจังหวัดสงขลา ในวันนี้ ผมได้เดินทางมาเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 3 ณ โรงเเรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทั้ง 5 กรณีของประกันสังคมมาตรา 40 ไม่ว่าจะเป็นกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจมากขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประกันสังคม ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานประกันสังคมกับประชาชน และกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และชุมชนอย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงแรงงาน “สร้างรากฐานเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการคุ้มครองแรงงาน” และยุทธศาสตร์ชาติ “การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ”  โดยปัจจุบันจังหวัดสงขลามีจำนวนประชากรที่มีงานทำทั้งสิ้น 924,292 คน ในจำนวนนี้ มีผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ขึ้นทะเบียนของจังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 502,389 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีนายจ้าง อาทิ กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม และการประมง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลามีการปลูกยางพารา การทำนา อีกทั้งการประมงน้ำจืดและน้ำเค็ม เป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ ภายในงานยังได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เครือข่ายที่สนับสนุนงานประกันสังคมดีเด่นอีกด้วย

ในวันเดียวกันนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อพูดคุยให้กำลังใจ รวมถึงนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ มามอบให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา จำนวน 2 ราย รายแรกคือ นายบุญตา ศรีสุชาติ อายุ 62 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพจากอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 2,400 บาท รายที่ 2 คือ นางวันดี จันทศิริ อายุ 56 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพจากอาการจอประสาทตาเสื่อม เป็นเหตุให้ตาทั้งสองข้างมองเห็นไม่ชัดเจน ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 2,400 บาท

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้ เป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกันตน เครือข่ายประกันสังคม อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมงานจำนวน 400 คน โดยเป้าหมายหลักของโครงการคือ ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อเข้าสู่ระบบประกันสังคมอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า “ผู้ประกันตนตามมาตรา 40” ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเครือข่ายประกันสังคม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมถึงการออกบูธให้บริการข้อมูลพร้อมรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 อีกด้วย


654c9d4ac90370.57615606.jpg

654c9d4b28bd50.16180956.jpg

654c9d4b487a26.53567753.jpg

654c9d4ba3c258.36851398.jpg

654c9d4bc9a0a4.13652976.jpg

654c9d4bf411d5.29552598.jpg

654c9d4c2a2da5.98682861.jpg

654c9d4c48f836.88035858.jpg

654c9d4b72f4d3.03929848.jpg