เลขาธิการ สปส. “บุญสงค์” เชิญชวน นายจ้าง ผู้ประกันตน ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง คกก.ประกันสังคม ได้แล้ววันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2566

View icon 361
วันที่ 16 ต.ค. 2566
แชร์

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เชิญชวน นายจ้าง ผู้ประกันตน ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ณ ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งฯ ชั้น 1 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งฯ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้คณะกรรมการประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ฝ่ายละ 7 คน มาจากการเลือกตั้ง โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และนายจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งการได้มาของคณะกรรมการประกันสังคม เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ที่มาจากการเลือกตั้งนั้น จะมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตรากฎหมาย วางระเบียบวาระเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานประกันสังคม ให้คำปรึกษาและแนะนำคณะกรรมการ/สำนักงานประกันสังคม ปฏิบัติการอื่นๆ ใด ตามกฎหมาย หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายอีกด้วย

เลขาธิการ สปส. กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคม กำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ดังนี้

ผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนในวันที่ 12 – 31 ตุลาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือที่สำนักงานกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ ซึ่งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีสัญชาติไทย ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง (มีนาคม – สิงหาคม 2566) จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่ประกาศเลือกตั้ง) ในส่วนของนายจ้างจะต้องเป็นนิติบุคคลผู้จะใช้สิทธิต้องอยู่ในฐานะผู้มีอำนาจ/กรณีเป็นผู้มีอำนาจในนิติบุคคลมากกว่า 1 นิติบุคคลต้องเลือกใช้สิทธิได้เพียงแห่งเดียว

วันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2566 เป็นวันสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน โดยกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง คือ จะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดสมัครรับเลือกตั้ง ส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า 36 เดือน นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบกิจการของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีประโยชน์ได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญา หรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสำนักงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษาของพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองเว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานประกันสังคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด

นายบุญสงค์ เลขาธิการ สปส. ได้กล่าวฝากสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้าง ผู้ประกันตน ทั่วประเทศลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 12 – 31 ตุลาคม 2566 โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายจ้าง ผู้ประกันตน สามารถสอบถามรายละเอียด และคำแนะนำในการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) โทร. 02-956-2222   ในวันและเวลาราชการ            
………………………
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน


652c950dcc0b07.72250842.jpg

652c951c0d6641.91745762.jpg

652c951c396763.87985583.jpg

652c951c5ffb88.21588240.jpg

652c952eba6a77.74718877.jpg

652c951f315874.13514562.jpg

652c9526beccc6.26216703.jpg