สำนักงานประกันสังคม จัดงานวันครบรอบ 33 ปี “องค์กรแห่งความเชื่อมั่น ด้านการให้บริการประกันสังคมที่ทันสมัย”

View icon 395
วันที่ 5 ก.ย. 2566
แชร์

วันที่ 3 กันยายน 2566 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมครบรอบ 33 ปี โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในพิธี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน กรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารสถานประกอบการ สถานพยาบาล ผู้นำภาคีเครือข่ายประกันสังคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า "กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผมในฐานะปลัดกระทรวงแรงงาน และประธานคณะกรรมการประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานประกันสังคมมาอย่างต่อเนื่อง และได้กำกับการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่างๆ รวมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนและมุ่งเน้นทำงานเชิงรุก เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ตรงจุด ทันท่วงที และมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายด้านแรงงานต่างๆ ทั้งการให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรม และเท่าเทียมแก่แรงงานทุกภาคส่วน การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึง สิทธิการรักษาพยาบาล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน เพื่อให้แรงงานได้มีหลักประกันที่ดี เหมาะสมในการดำรงชีวิต รวมถึงยกระดับการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งให้บริการเชิงรุก ให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน เคียงข้างในทุกสถานการณ์ มีจิตบริการที่ดี ส่งเสริมการให้บริการภาครัฐไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างเครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศในการให้บริการกับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน"

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 33 ปี นับเป็นวันสำคัญของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมทุกระดับในการพัฒนางานประกันสังคมให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องไปสู่ปีที่ 34 และปีต่อๆ ไป เพื่อเป็นที่พึ่งและหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณและให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประกันสังคมทุกท่าน รวมถึงขอแสดงความยินดีกับผู้รับโล่รางวัลในฐานะผู้สนับสนุน ส่งเสริม ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานประกันสังคม และสถานพยาบาลในดวงใจที่ทุ่มเทเสียสละ มุ่งมั่น ในการพัฒนางานประกันสังคมให้เติบโตก้าวหน้า เพื่อดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับบริการที่ดี มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและขับเคลื่อนพัฒนาระบบประกันสังคมให้เป็นที่ “ยอมรับ เชื่อมั่น และไว้วางใจ” ภายใต้ “ครอบครัวประกันสังคม”

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า "สำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2533 โดยมีภารกิจในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ลูกจ้าง และผู้ประกันตน จวบจนวันนี้ เป็นเวลา 33 ปีแล้ว ซึ่งในทุกๆ ปี สำนักงานประกันสังคมได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึง “การร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้การประกันสังคมก่อกำเนิดขึ้น ในประเทศไทยเป็นผลสำเร็จจวบจนปัจจุบันนี้  ตลอดจนเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพัน ระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานประกันสังคมตลอดปีที่ผ่านมา อีกทั้งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของสำนักงานประกันสังคมสู่สาธารณะ รวมถึงการแสดงความขอบคุณแก่บุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ด้วยดีตลอดมา"

เลขาธิการ สปส. กล่าวถึงผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมว่า "ปัจจุบันมีสถานประกอบการขึ้นทะเบียนประกันสังคม จำนวน 514,458 แห่ง มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จำนวน 24.54 ล้านคน ในปี 2566 กองทุนประกันสังคมได้จ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนไปแล้ว จำนวน  63,109.27 ล้านบาท สำหรับกองทุนเงินทดแทนได้จ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างไปแล้ว จำนวน 1,008.35 ล้านบาท เงินสะสมกองทุนประกันสังคม ณ กรกฎาคม 2566 มีจำนวน 2,371,416 ล้านบาท ซึ่งรวมดอกผลจากการลงทุน ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2566 จำนวน 31,940 ล้านบาท สำหรับเงินสะสมกองทุนเงินทดแทน ณ กรกฎาคม 2566 จำนวน 76,470 ล้านบาท รวมดอกผลจากการลงทุน ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2566 จำนวน 1,247 ล้านบาท นอกจากนี้ในรอบปีที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมยังได้พัฒนาการบริการทางการแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษา ลดระยะเวลารอคอย ลดความรุนแรงของโรค สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตน และอยู่เคียงข้างทุกวิกฤต โดยมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2566 จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ ตามแนวทาง “ป้องกันดีกว่ารักษา” 2) เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสิทธิการรักษา 5 โรค ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด ก้อนเนื้อในมดลูก นิ่วในไตและถุงน้ำดี มะเร็งเต้านม และโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้สิทธิเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อลดระยะเวลารอคอยไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง และสามารถกลับไปทำงานได้อย่างรวดเร็ว 3) ดำเนินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนดอกเบี้ยต่ำร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ วงเงิน 30,000 ล้านบาท ลดภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตน ซึ่งทั้ง 3 โครงการสร้างความพึงพอใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน "

สำหรับการจัดงานในวันนี้ ช่วงเช้าเป็นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรม “ครอบครัวประกันสังคม” โดยจัดพิธีมอบใบประกาศเกียตริคุณ โล่รางวัล และของที่ระลึก จำนวน 272 รางวัล ประกอบด้วย องค์กรคุณธรรมของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 3 รางวัล บุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 15 รางวัล โครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม จำนวน 16 รางวัล เครือข่ายประกันสังคมดีเด่น จำนวน 88 รางวัล และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) จำนวน 150 รางวัล นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ และบูธแสดงสินค้าพร้อมทั้งจำหน่ายโดยกลุ่มสมาชิกเครือข่ายประกันสังคมนำมาแสดง บูธสินค้า OTOP บูธโรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ การจัดแสดงผลงานและการจำหน่ายสินค้าของผู้เข้ารับการฟื้นฟูจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง 5 แห่ง กิจกรรมในช่วงบ่าย จะมีพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมครบรอบ 33 ปี และพิธีมอบโล่รางวัล จำนวนทั้งสิ้น 165 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคม 3 ด้าน จำนวน 45 รางวัล ได้แก่ 1) ด้านส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานประกันสังคม 2) ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และ 3) ด้านส่งเสริมความปลอดภัยหรือฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ จำนวน 22 รางวัล รางวัลสถานประกอบการดีเด่น จำนวน 56 รางวัล และรางวัลการส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานกองทุนเงินทดแทน จำนวน 42 รางวัล อีกด้วย


64f59a944cd178.80801058.jpg

64f59a94f0d008.92814074.jpg

64f59a949b97b6.62562936.jpg

64f59a94cbe9e0.56746595.jpg

64f59a94809464.80282740.jpg

64f59a9466b298.08663090.jpg

64f59a93ed8a05.61107107.jpg

64f59a93d72f06.01975048.jpg