PEA แนะนำการเตรียมพร้อมรับมือจากพายุฝน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากกระแสไฟฟ้า

View icon 78
วันที่ 20 มิ.ย. 2566
แชร์

อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่า

ติดตั้งระบบสายดินที่แผงเมนสวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

ตรวจสอบความมั่นคง เสาโทรทัศน์/วิทยุ และป้ายต่างๆ เพื่อป้องกันการหักโค่นล้ม

จัดเตรียมอุปกรณ์ ของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุ หรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้า

หากพบเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง หรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว / ภาพ :  กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน