อนาคตกำหนดได้ที่ ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ระบบออนไลน์และที่มหาวิทยาลัย

View icon 278
วันที่ 12 พ.ค. 2566
แชร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด

รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า เปิดให้ผู้ที่ทำงานแล้ว เรียนปริญญาใบที่ 2 ด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตได้

สมัครทางอินเทอร์เน็ต 1 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม 2566
ทางเว็บไซต์ http://iregis2.ru.ac.th

สมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)
1 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2566

สมัครด้วยตนเอง ที่ ม.ร.หัวหมาก และสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด
18 - 21 พฤษภาคม 2566

ส่วนกลาง เปิดรับสมัคร 9 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล และคณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-310-8614-15, 02-310-8623-24, www.ru.ac.th เฟซบุ๊ก : PR Ramkhamhaeng University/LINE Official Account : @rutoday


645db15a7b5748.89676037.jpg

645db15a1e39b5.88047547.jpg

645db15a4c5805.34607871.jpg

645db15aa63397.71603786.jpg

645db15ad30be8.70207014.jpg

645db15b09a3e0.63565375.jpg