เลือกตั้ง 2566 : ไม่ไปเลือกตั้ง ผิดไหม ถ้าไม่ไปเลือกตั้งต้องถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง?

View icon 2.2K
วันที่ 26 เม.ย. 2566
แชร์

ทำไมต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 ถ้าไม่ไปเลือกตั้งถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง

ไม่ไปเลือกตั้งผิดไหม
การเลือกตั้งเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง  เพื่อไปทำหน้าที่เลือกผู้แทนของตนเข้าไปบริหารประเทศ ดังนั้น ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ หรือแจ้งเหตุฯ แล้วแต่เหตุนั้นไม่สมควร กฎหมายกำหนดให้ถูกจำกัดสิทธิบางประการ

6448c2aa649a00.51591005.jpg
 
ไม่ไปเลือกตั้ง ส.ส. ถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง
- สิทธิในการยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
- สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
- สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
- สิทธิในการดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
- สิทธิในการดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือ คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
*การจํากัดสิทธิทั้ง 5 ข้อ กําหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

6448c2a987ffe1.24502571.jpg

โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้กำหนดเหตุอันสมควรที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ และวิธีแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ ดังนี้

6 เหตุอันสมควรที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ได้
1. มีกิจธุระจําเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
3. เป็นคนพิการ หรือ ทุพพลภาพ หรือ ผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร และไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
6. เหตุสุดวิสัย หรือ เหตุอื่นที่ กกต. กำหนด

6448c2ac274f83.70355625.jpg

การแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เพื่อเป็นการป้องกันการเสียสิทธิ ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดย
* แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 (ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน) และระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2566 (หลังวันเลือกตั้ง 7 วัน) ตามแบบ ส.ส. 1/8 หรือทําเป็นหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ ซึ่งต้องระบุเลขประจําตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านให้ชัดเจน
* ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยสามารถยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่น หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่ www.bora.dopa.go.th/all-election หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote
สามารถ Add Friends (เพิ่มเพื่อน) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu

6448c2a8993952.79304482.jpg

6448c2a871ec39.38545720.jpg

6448ce62151d79.54444836.jpg